Maturitní zkouška

Nabídka zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 a termíny jejich konání
PDF

267,5 kB

Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019
PDF

224,5 kB

Praktické dovednosti na PC v aplikacích MS Office 2016, práce s internetem a v OS Windows
PDF

835,06 kB

 

OBCHODNÍ AKADEMIE, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba


KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ VČETNĚ PRAKTICKÉ MZ

PRO JARNÍ I PODZIMNÍ TERMÍN MZ pro šk. rok 2018/2019

 

Kritéria stupňů prospěchu:

1 – výborný
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky správně, jeho projev je správný, přesný a výstižný.

2 – chvalitebný

Žák samostatně nebo na základě menších podnětů zkoušejícího uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky a tvořivě, jeho projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

3 – dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a pojmů nepodstatné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb, které dovede za pomoci zkoušejícího korigovat. Jeho myšlení je vcelku málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poznatků a pojmů závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Jeho myšlení není tvořivé, v logice se vyskytují závažné chyby. V projevu má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí zkoušejícího opravit.

5 – nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně a má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, často se u něho vyskytují logické nedostatky.  V projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede žák ani  s pomocí zkoušejícího opravit.


 

Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky

oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

pro jarní a podzimní zkušební období roku 2018

 

Celek praktické zkoušky Obsah celku Maximální počet bodů
1. celek Ekonomické výpočty                   70
2. celek Vedení účetnictví, daňová evidence                 120
3. celek Práce s účetním programem Money S3                   80
4. celek Praktické dovednosti na PC v aplikacích MS OFFICE, práce s INTERNETEM a v operačním systému WINDOWS                   50
Celkem 320

 

 

Úkoly jednotlivých celků musí být splněny minimálně na 20 % z bodového hodnocení příslušného celku. Pokud není splněna tato podmínka, žák praktickou zkoušku nevykonal.

 

 

Celkový počet dosažených bodů Stupnice prospěchu
                             272—320 Výborný
                             224—271 Chvalitebný
                             160—223 Dobrý
                             112—159 Dostatečný
                                 0—111 Nedostatečný

 

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou hodnoceny podle kritérií jednotlivých stupňů prospěchu (viz. Příloha)

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy 4. A a 4. B  dne 28. 3. 2018.


 

Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky

oboru 18-20-M/01 Informační technologie

pro jarní a podzimní zkušební období roku 2018

 

Celek praktické zkoušky Obsah celku Procenta úspěšnosti podle váhy celku *
1. celek Algoritmizace a programování – Delphi 33,3 %
2. celek Programování www aplikací – PHP 21,4 %
3. celek Příkazy a skripty v OS 16,7 %
4. celek Montáž PC 7,2 %
5. celek Účetnictví a ekonomické výpočty 21,4 %

 

* V každém celku se dosažené body převedou na procenta úspěšnosti (dosažené/celkové*100).

Celkový počet dosažených procent ** Stupnice prospěchu
80 — 100 Výborný
65 — 79,9 Chvalitebný
45 — 64,9 Dobrý
30 — 44,9 Dostatečný
0 — 29,9 Nedostatečný

** Celkový počet dosažených procent se rovná součtu procent úspěšnosti podle váhy celku.

 

Pro splnění maturitní zkoušky musí žák dosáhnout v každém z pěti celků minimálně 20% úspěšnosti.

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou hodnoceny podle kritérií jednotlivých stupňů prospěchu (viz. Příloha)

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy 4. C dne 28. 3. 2018.

 

Školní seznam četby pro ústní maturiní zkoušku z českého jazyka a literatury
PDF

444,1 kB

Anglický jazyk – General topics
PDF

195,3 kB

Anglický jazyk – TEA topics
PDF

596,6 kB

Anglický jazyk – Specific topics
PDF

99,5 kB

Videoportál pro maturanty

Bezplatný videoportál emaurity.cz (není zapotřebí registrace) obsahuje více než 30 přípravných videí z matematiky, českého a anglického jazyka.

Výsledky maturitních zkoušek

Absolventi roku 2012 obsadili podle procenta průměrné úspěšnosti:

  • 3. místo v ČR ve svém oboru
  • 4. místo v Moravskoslezském kraji ve všech oborech
  • 1. místo v Moravskoslezském kraji ve svém oboru

Více informací naleznete na aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/03/01/stredni-skoly-vysledky-maturit/.