Maturitní zkouška

Nabídka zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020 a termíny jejich konání
PDF

127,5 kB

Témata ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020
PDF

114,5 kB

Školní seznam četby pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury platný od 1. 9. 2019
PDF

156,8 kB

Anglický jazyk – General topics pro školní rok 2019/2020
PDF

62,8 kB

Anglický jazyk – Specific topics pro školní rok 2019/2020
PDF

63,8 kB

Anglický jazyk – TEA topics pro školní rok 2019/2020
PDF

60,6 kB


Podzimní maturitní zkouška se koná v termínech

Praktická maturitní zkouška dne 5. 9. 2019

Ústní maturitní zkoušky dne 12. 5. 2019


Témata pro zkušební předmět Informační technologie – opravná zkouška za kalendářní rok 2018

PDF

148 kB


Způsob hodnocení zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí

 Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie

Zkušební předmět: Informační technologie

Opravná zkouška za kalendářní rok 2018

Hodnocení proběhne podle jednotlivých stupňů prospěchu:

1 – výborný
Zkoušený samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky správně, jeho projev je správný, přesný a výstižný.

2 – chvalitebný
Zkoušený samostatně nebo na základě menších podnětů zkoušejícího uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky a tvořivě, jeho projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

3 – dobrý
Zkoušený má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a pojmů nepodstatné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb, které dovede za pomoci zkoušejícího korigovat. Jeho myšlení je vcelku málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

4 – dostatečný
Zkoušený má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poznatků a pojmů závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Jeho myšlení není tvořivé, v logice se vyskytují závažné chyby. V projevu má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí zkoušejícího opravit.

5 – nedostatečný
Zkoušený si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně a má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, často se u něho vyskytují logické nedostatky.  V projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede zkoušený ani s pomocí zkoušejícího opravit.

Výsledné hodnocení bude stanoveno na základě hlasování členů jmenované zkušební maturitní komise.

Schváleno zkušební maturitní komisí.


Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky
oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie
pro jarní a podzimní zkušební období roku 2019

Celek praktické zkoušky Obsah celku Maximální počet bodů
1. celek Ekonomické výpočty  70
2. celek Vedení účetnictví 80
3. celek Daňová evidence 40
4. celek Práce s účetním programem Money S3 80
5. celek Praktické dovednosti na PC v aplikacích MS OFFICE, práce s INTERNETEM a v operačním systému WINDOWS 50
Celkem 320

Úkoly jednotlivých celků musí být splněny minimálně na 20 % z bodového hodnocení příslušného celku. Pokud není splněna tato podmínka, žák praktickou zkoušku nevykonal.

Celkový počet dosažených bodů Stupnice prospěchu
                             272—320 Výborný
                             224—271 Chvalitebný
                             160—223 Dobrý
                             112—159 Dostatečný
                                 0—111 Nedostatečný

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou hodnoceny podle kritérií jednotlivých stupňů prospěchu (viz Kritéria stupňů prospěchu)

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy dne 21. 3. 2019.

 

 

Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky
oboru 18-20-M/01 Informační technologie
pro jarní a podzimní zkušební období roku 2019

 

Celek praktické zkoušky Obsah celku Procenta úspěšnosti podle váhy celku *
1. celek Algoritmizace a programování – Delphi 33,3 %
2. celek Programování www aplikací – PHP 21,4 %
3. celek Příkazy a skripty v OS 16,7 %
4. celek Montáž PC 7,2 %
5. celek Účetnictví a ekonomické výpočty 21,4 %

* V každém celku se dosažené body převedou na procenta úspěšnosti (dosažené/celkové*100).

 

Celkový počet dosažených procent ** Stupnice prospěchu
80 — 100 Výborný
65 — 79,9 Chvalitebný
45 — 64,9 Dobrý
30 — 44,9 Dostatečný
 0 — 29,9 Nedostatečný

** Celkový počet dosažených procent se rovná součtu procent úspěšnosti podle váhy celku.

Pro splnění maturitní zkoušky musí žák dosáhnout v každém z pěti celků minimálně 20 % úspěšnosti.

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou hodnoceny podle kritérií jednotlivých stupňů prospěchu (viz Kritéria stupňů prospěchu)

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy 4. C dne 21. 3. 2019.

 

Kritéria stupňů prospěchu

 1 – výborný
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky správně, jeho projev je správný, přesný a výstižný.

2 – chvalitebný

Žák samostatně nebo na základě menších podnětů zkoušejícího uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky a tvořivě, jeho projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

3 – dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a pojmů nepodstatné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb, které dovede za pomoci zkoušejícího korigovat. Jeho myšlení je vcelku málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poznatků a pojmů závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Jeho myšlení není tvořivé, v logice se vyskytují závažné chyby. V projevu má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí zkoušejícího opravit.

5 – nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně a má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, často se u něho vyskytují logické nedostatky.  V projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede žák ani s pomocí zkoušejícího opravit.


Nabídka zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 a termíny jejich konání
PDF

267,5 kB

Témata zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019
PDF

224,5 kB

Praktické dovednosti na PC v aplikacích MS Office 2016, práce s internetem a v OS Windows
PDF

835,06 kB

 

OBCHODNÍ AKADEMIE, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

Polská 1543/6, 708 00 Ostrava-Poruba


KRITÉRIA HODNOCENÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MZ VČETNĚ PRAKTICKÉ MZ

PRO JARNÍ I PODZIMNÍ TERMÍN MZ pro šk. rok 2018/2019

 

Kritéria stupňů prospěchu:

1 – výborný
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky správně, jeho projev je správný, přesný a výstižný.

2 – chvalitebný

Žák samostatně nebo na základě menších podnětů zkoušejícího uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky a tvořivě, jeho projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

3 – dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a pojmů nepodstatné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb, které dovede za pomoci zkoušejícího korigovat. Jeho myšlení je vcelku málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poznatků a pojmů závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Jeho myšlení není tvořivé, v logice se vyskytují závažné chyby. V projevu má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí zkoušejícího opravit.

5 – nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně a má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, často se u něho vyskytují logické nedostatky.  V projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede žák ani  s pomocí zkoušejícího opravit.


 

Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky

oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

pro jarní a podzimní zkušební období roku 2018

 

Celek praktické zkoušky Obsah celku Maximální počet bodů
1. celek Ekonomické výpočty                   70
2. celek Vedení účetnictví, daňová evidence                 120
3. celek Práce s účetním programem Money S3                   80
4. celek Praktické dovednosti na PC v aplikacích MS OFFICE, práce s INTERNETEM a v operačním systému WINDOWS                   50
Celkem 320

 

 

Úkoly jednotlivých celků musí být splněny minimálně na 20 % z bodového hodnocení příslušného celku. Pokud není splněna tato podmínka, žák praktickou zkoušku nevykonal.

 

 

Celkový počet dosažených bodů Stupnice prospěchu
                             272—320 Výborný
                             224—271 Chvalitebný
                             160—223 Dobrý
                             112—159 Dostatečný
                                 0—111 Nedostatečný

 

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou hodnoceny podle kritérií jednotlivých stupňů prospěchu (viz. Příloha)

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy 4. A a 4. B  dne 28. 3. 2018.


 

Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky

oboru 18-20-M/01 Informační technologie

pro jarní a podzimní zkušební období roku 2018

 

Celek praktické zkoušky Obsah celku Procenta úspěšnosti podle váhy celku *
1. celek Algoritmizace a programování – Delphi 33,3 %
2. celek Programování www aplikací – PHP 21,4 %
3. celek Příkazy a skripty v OS 16,7 %
4. celek Montáž PC 7,2 %
5. celek Účetnictví a ekonomické výpočty 21,4 %

 

* V každém celku se dosažené body převedou na procenta úspěšnosti (dosažené/celkové*100).

Celkový počet dosažených procent ** Stupnice prospěchu
80 — 100 Výborný
65 — 79,9 Chvalitebný
45 — 64,9 Dobrý
30 — 44,9 Dostatečný
0 — 29,9 Nedostatečný

** Celkový počet dosažených procent se rovná součtu procent úspěšnosti podle váhy celku.

 

Pro splnění maturitní zkoušky musí žák dosáhnout v každém z pěti celků minimálně 20% úspěšnosti.

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou hodnoceny podle kritérií jednotlivých stupňů prospěchu (viz. Příloha)

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy 4. C dne 28. 3. 2018.

 

Školní seznam četby pro ústní maturiní zkoušku z českého jazyka a literatury
PDF

156,8 kB

Anglický jazyk – General topics
PDF

195,3 kB

Anglický jazyk – TEA topics
PDF

596,6 kB

Anglický jazyk – Specific topics
PDF

99,5 kB

Videoportál pro maturanty

Bezplatný videoportál emaurity.cz (není zapotřebí registrace) obsahuje více než 30 přípravných videí z matematiky, českého a anglického jazyka.

Výsledky maturitních zkoušek

Absolventi roku 2012 obsadili podle procenta průměrné úspěšnosti:

  • 3. místo v ČR ve svém oboru
  • 4. místo v Moravskoslezském kraji ve všech oborech
  • 1. místo v Moravskoslezském kraji ve svém oboru

Více informací naleznete na aktualne.centrum.cz/domaci/grafika/2013/03/01/stredni-skoly-vysledky-maturit/.