Obory studia

Obchodní akademie (63-41-M/02)

Vzdělávání v oboru obchodní akademie vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace.  Absolventi se uplatní v širokém spektru ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Studiem získávají odborné znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, informační a komunikační technologie, práva aj. Umí komunikovat dvěma cizími jazyky, vyznají se v daňové problematice, ve mzdové oblasti, v legislativě. Dovedou prakticky a efektivně používat PC např. při správě souborů, práci s textovým editorem, tabulkovým kalkulátorem, databázemi, počítačovou grafikou, elektronickou prezentací a informačními sítěmi. Naučí se psát na klávesnici všemi deseti prsty hmatovou metodou a vytvářet písemnosti, dokumenty, formuláře, listiny a obchodní dopisy podle platných standardů. Získají potřebné vědomosti i dovednosti k vlastním podnikatelským aktivitám. Během studia absolvují odbornou praxi. Vzdělávací program je koncipován rovněž s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů. Obsahuje všeobecné vzdělávání i profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoživotní učení a seberealizaci. Vzdělávací program podporuje rozvoj schopností, které umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění a usnadňují zaměstnatelnost absolventů.

Od šk. roku 2022/2023 bude vzdělávání v tomto oboru probíhat podle dvou ŠVP

  • Obchodní akademie se zaměřením na účetnictví a daně
  • Obchodní akademie s rozšířenou výukou marketingu a digitálních technologií

Studijní plány Obchodní akademie

Informační technologie (18-20-M/01)

Tento technický studijní obor připravuje absolventy  pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti řešení ekonomické problematiky s aktivním využitím PC a prací spojených s komunikační technikou. Technický obor informační technologie je naší škole provázán se základními ekonomickými disciplinami a zahrnuje rovněž odbornou praxi. Studenti získávají potřebné technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, počítačových sítí a technických prostředků přenosu dat. Mají potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality práce s informacemi. Jsou vybaveni znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorbě podnikové identity a má základní přehled o makroekonomice. Naučí se např. ovládat klávesnici všemi deseti prsty hmatovou metodou, psát obchodní písemnosti, účtovat, zpracovávat daňová přiznání aj. V situacích pracovního, odborného a společenského charakteru jsou připraveni plynně se vyjadřovat v anglickém jazyce i v odborné technické terminologii. Jsou schopni připravit jednací i prezentační akce po stránce organizační i technické. Poznají ergonomii počítačových systémů a programového vybavení s pravidly komunikace v počítačovém prostředí, s účastí uživatelů počítačových systémů v procesu navrhování IS a s obchodními pravidly pro nákup programového vybavení. Absolventi po příslušném zapracování dokážou plnit samostatně a iniciativně komplexnější úlohy. Studijní obor je tak připravuje pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti užití a tvorby ekonomického softwaru v různých odvětvích. Mohou se uplatnit ve funkcích středního managamentu z hlediska odborného, a to například jako analytik a programátor ekonomického softwaru, v oblasti hromadného zpracování dat i ve studiích DTP.

Od šk. roku 2022/2023 bude vzdělávání v tomto oboru probíhat podle ŠVP

  • Informační technologie s ekonomickými základy

Studijní plány Informační technologie