Kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2018

 

Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky

oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie

pro jarní a podzimní zkušební období roku 2018

 

Celek praktické zkoušky Obsah celku Maximální počet bodů
1. celek Ekonomické výpočty 70
2. celek Vedení účetnictví, daňová evidence 120
3. celek Práce s účetním programem Money S3 80
4. celek Praktické dovednosti na PC v aplikacích MS OFFICE, práce s INTERNETEM a v operačním systému WINDOWS 50
Celkem 320

 

Úkoly jednotlivých celků musí být splněny minimálně na 20 % z bodového hodnocení příslušného celku. Pokud není splněna tato podmínka, žák praktickou zkoušku nevykonal.

 

Celkový počet dosažených bodů Stupnice prospěchu
272—320 Výborný
224—271 Chvalitebný
160—223 Dobrý
112—159 Dostatečný
0—111 Nedostatečný

 

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou hodnoceny podle kritérií jednotlivých stupňů prospěchu (viz Kritéria stupňů prospěchu)

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy 4. A a 4. B dne 28. 3. 2018.


 

Hodnocení PRAKTICKÉ ZKOUŠKY profilové části maturitní zkoušky

oboru 18-20-M/01 Informační technologie

pro jarní a podzimní zkušební období roku 2018

 

Celek praktické zkoušky Obsah celku Procenta úspěšnosti podle váhy celku *
1. celek Algoritmizace a programování – Delphi 33,3 %
2. celek Programování www aplikací – PHP 21,4 %
3. celek Příkazy a skripty v OS 16,7 %
4. celek Montáž PC 7,2 %
5. celek Účetnictví a ekonomické výpočty 21,4 %

 

* V každém celku se dosažené body převedou na procenta úspěšnosti (dosažené/celkové*100).

Celkový počet dosažených procent ** Stupnice prospěchu
80 — 100 Výborný
65 — 79,9 Chvalitebný
45 — 64,9 Dobrý
30 — 44,9 Dostatečný
0 — 29,9 Nedostatečný

** Celkový počet dosažených procent se rovná součtu procent úspěšnosti podle váhy celku.

 

Pro splnění maturitní zkoušky musí žák dosáhnout v každém z pěti celků minimálně 20% úspěšnosti.

Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky budou hodnoceny podle kritérií jednotlivých stupňů prospěchu (viz Kritéria stupňů prospěchu)

Schváleno zkušební maturitní komisí třídy 4. C dne 28. 3. 2018.

 

Kritéria stupňů prospěchu

1 – výborný
Žák samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky správně, jeho projev je správný, přesný a výstižný.

2 – chvalitebný

Žák samostatně nebo na základě menších podnětů zkoušejícího uplatňuje osvojené vědomosti a dovednosti, myslí logicky a tvořivě, jeho projev má menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

3 – dobrý

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení si požadovaných poznatků a pojmů nepodstatné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se dopouští chyb, které dovede za pomoci zkoušejícího korigovat. Jeho myšlení je vcelku málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti.

4 – dostatečný

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti poznatků a pojmů závažné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují závažné chyby. Jeho myšlení není tvořivé, v logice se vyskytují závažné chyby. V projevu má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí zkoušejícího opravit.

5 – nedostatečný

Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně a má v nich závažné a značné mezery. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností se vyskytují velmi závažné chyby. Neprojevuje samostatnost v myšlení, často se u něho vyskytují logické nedostatky. V projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nedovede žák ani s pomocí zkoušejícího opravit.