Povinně zveřejňované informace

Ředitelka školy je v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem poskytovat veřejnosti informace vztahující se k její působnosti, a to za podmínek stanovených zákonem.

Informace se poskytují na základě žádosti nebo zveřejněním.

Informací, je faktický údaj týkající se otázky v působnosti ředitelky školy, nikoliv však komentář, názor na určitou skutečnost, výklad právního předpisu apod.

Zveřejněnou informací je informace vydaná tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na všeobecně přístupném místě (informační tabule) nebo s možností dálkového přístupu.

 1. Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Ing. Marie Katapodisová byla jmenována do funkce Radou kraje dne 26. 6. 2003, s účinností od 1. 8. 2003 (čj.: ŠMS/11690/03/Šl) a následně dne 21. 6. 2012, s účinností od 1. 8. 2012 (čj.: MSK 83835/2012/ŠMS)
 2. Pravomoc a působnost ředitelky školy upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
  Ředitelka školy:

  • rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak
  • odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy
  • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb
  • vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
  • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady
  • zajišťuje, aby o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka byli včas informování žáci, zákonní zástupci nezletilých žáků a rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost
  • zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem
  • odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení
  • zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, který je tvořen všemi pedagogickými pracovníky školy
  • stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení
  • odpovídá za použití přidělených finančních prostředků státního rozpočtu a v souladu s účelem, na který byly přiděleny
  • předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem

  Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

  • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  • přestupu z jiné střední školy
  • změny oboru vzdělávání
  • přerušení vzdělávání
  • opakování ročníku
  • přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku
  • povolení individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádným nadáním nebo z jiných závažných důvodů
  • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka ze školy
  • uznání dosaženého vzdělání
 3. Pracovníci poskytující informace veřejnosti:
 4. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy je přípustné u následujících rozhodnutí:
  • přijetí ke vzdělávání ve střední škole
  • přestup z jiné střední školy
  • změna oboru vzdělávání
  • přerušení vzdělávání
  • opakování ročníku
  • přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku
  • povolení individuálního vzdělávacího plánu žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, s mimořádným nadáním nebo z jiných závažných důvodů
  • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy
  • uznání dosaženého vzdělání

  Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky školy Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, u rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Další postup odvolání stanoví zákon č. 500/2004. Sb., správní řád, v platném znění.

 5. Postup při vyřizování stížností, návrhů a jiných podnětů
  • Pokud stížnost směřuje proti postupu ředitelky školy vystupující jako správní orgán, tzn., pokud ředitelka rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy, a to v případech taxativně vymezených ustanovením § 165 zákona č. 561/2004 Sb., je třeba předmětnou stížnost podávat ředitelce školy. Ta je pak povinna při jejím řešení postupovat v souladu s ustanovením § 175 zákona č. 500/2004 Sb.
  • Pokud se stížnost (podnět, návrh, petice) týká některé z oblastí, jejichž hodnocení a kontrola je v působnosti České školní inspekce v souladu s § 174 odst. 2 písm. b) až e) zákona č. 561/2004 Sb., je třeba tuto stížnost (podnět, návrh, petici) podávat zřizovateli, popř. přímo České školní inspekci.
  • Pokud je stížností napadána zaměstnancem školy oblast pracovněprávních vztahů, je třeba tuto stížnost podat statutárnímu orgánu zaměstnavatele – tzn. ředitelce školy, která je povinna ji se zaměstnancem projednat, a to v souladu s ustanovením zákoníku práce.
 6. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti ředitelky školy, bude informace poskytnuta do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. Ze závažných důvodů, lze podle § 14 odst 7. zákona lhůtu pro poskytnutí informace nejvýše o 10 dní prodloužit. Jde o následující důvody, o kterých bude žadatel informován :

  • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách povinné osoby, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost
  • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti
  • konzultace s jiným orgánem státní správy, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti
  • konzultace mezi dvěma nebo více organizačními útvary povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti

  Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, bude žadatel vyzván ve lhůtě do 7 dnů ode dne doručení žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti. Pokud je požadovaná informace mimo působnost ředitelky školy, bude žádost odložena. Odložení žádosti a jeho důvod bude žadateli sdělen do 3 dnů.
  Žádosti o poskytnutí informace se podávají podle § 13 zákona písemně nebo ústně.
  Ústně lze podat žádost telefonicky nebo osobně.
  Písemně lze podat žádost

  • osobně na sekretariát školy (paní Aleně Chamrádové, sekretářce ředitelky školy, v pracovní dny v době od 7:30 do 12:30 a 13:30 do 15:30)
  • poštou, faxem
  • e-mailem na adresu: info@oa-poruba.cz nebo na adresy pracovníků poskytujících informace (odst. III.)

  Fyzická osoba v žádosti uvede: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého bydliště, příp. adresu pro doručování
  Právnická osoba v žádosti uvede: název, identifikační číslo, adresu sídla, příp. adresu pro doručování.
  Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti.

 7. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se ředitelka školy při výkonu své působnosti řídí:
  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

  Tyto předpisy jsou na požádání k dispozici na sekretariátu školy v pracovní dny v době od 7:30 do 12:30 a 13:30 do 15:30.

 8. Sazebník úhrad za poskytování informací:
  (platný na současný kalendářní rok)
  Sazebník stanoví v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, výši úhrad za poskytování informací podle tohoto zákona.

  Sazebník výše úhrad:

  1. cena kopie, je-li informace poskytována formou fotokopie
   černobílá formát A4 jednostranná kopie 1,00 Kč
   oboustranná kopie 2,00 Kč
   formát A3 jednostranná kopie 2,00 Kč
   oboustranná kopie 4,00 Kč
   barevná formát A4 jednostranná kopie 3,00 Kč
   oboustranná kopie 6,00 Kč
   formát A3 jednostranná kopie 6,00 Kč
   oboustranná kopie 12,00 Kč
  2. cena počítačového výstupu, je-li informace poskytována formou počítačového tisku
   formát A4 černobílý 1,00 Kč/stránka
   barevný 3,00 Kč/stránka
  3. cena technického nosiče dat, je-li informace poskytována formou záznamu na technickém nosiči
   CD disk 20,00 Kč
   DVD disk 40,00 Kč
  4. poštovné, je-li informace zasílána poštou, dle sazebníku poštovních služeb; balné se neúčtuje
 • Výroční zpráva v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  Výroční zprávy v oblasti poskytování informací za předcházející kalendářní rok podle zákona č. 106/1999 Sb. jsou součástí Výroční zprávy (viz. bod X)
 • Výroční zprávy podle zákona č. 561/2004 Sb.
  • Výroční zpráva o činnosti školy a výroční zpráva o hospodaření školy za předcházející kalendářní rok je zpřístupněna veřejnosti na sekretariátu školy v pracovní dny v době
   od 7:30 do 12:30 a od 13:30 do 15:30.

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy