Komisionální zkoušky

Komisionální zkoušku koná žák v souladu s § 69 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a podle aktuálního školního řádu.

Pravidla komisionálních zkoušek z jednotlivých předmětů:

Předměty Obsah zkoušky Doba trvání
UCE, EKO, MAT, FYZ, ANJ, NEJ, RUJ, TEA, PRG 1. písemná část
2. ústní část včetně přípravy
45 min
max. 30 min
CJL ústní část včetně přípravy max. 45 min
PEK písemná část max. 45 min
HDW, ICT, OPS, PCS písemná část 45 – 60 min
Ostatní všeobecné a odborné předměty ústní část včetně přípravy max. 45 min

Žáci mají povinnost předložit u komisionální zkoušky svůj studijní průkaz.

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou a přísedícím je učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu, zkoušejícím je vyučující učitel žáka. Výsledky komisionální zkoušky vyhlásí předseda zkušební komise žákovi v den konání zkoušky. Zákonnému zástupci bude výsledek zkoušky oznámen formou zápisu do studijního průkazu s podpisy všech členů komise.

Platnost od 1. 9. 2016

Ing. Marie Katapodisová v. r., ředitelka školy