Komisionální zkoušky a zkoušky před komisí

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY a ZKOUŠKY PŘED KOMISÍ
aktualizováno na základě Opatření obecné povahy č.j.: MSMT-3267/2021-1
s platností od 1. 3. 2021

Komisionální zkoušku koná žák v souladu s § 69 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a podle aktuálního školního řádu.
Komisionální zkoušku v souladu s Opatřením obecné povahy koná také žák čtvrtého ročníku, pokud neprospěl nebo nemohl být hodnocen za první pololetí šk. roku 2020/2021. Pokud neprospěl, koná opravnou zkoušku, pokud nemohl být ohodnocen, koná zkoušku náhradní, a to do 31. března 2021 na základě žádosti podané ředitelce školy.
Zkoušku před komisí koná žák v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které jsou součástí aktuálního školního řádu schváleného školskou radou.
 

Pravidla komisionálních zkoušek a zkoušek před komisí z jednotlivých předmětů:

 

Předměty Forma zkoušky Příprava Zkouška
UCE, EKO, MAT, FYZ, ANJ, NEJ, RUJ, TEA, MAC, CHE, PRA, MAK 1.  písemná část
2.  ústní část včetně přípravy
 
15 min.
max 45 min.
max.30 min.
CJL, BIE, ZEM, KAJ, STA, MAR, OSF, DAN ústní část včetně přípravy 15 min. max. 45 min.
ICT, IEP, PEK písemná část max. 60 min.
DEJ písemná část max. 45 min.
HDW 1.  písemná část
2.  praktické předvedení s ústní
obhajobou
max. 20 min.
max. 40 min.
PRG, OPS, PCS, ASW, TWS, PWA praktické předvedení s ústní obhajobou max. 60 min.
ZSV, PSY 1.  písemná část
2.  ústní část
max. 15 min.
max. 15 min.
TEV 1.    praktická část
2.    písemná část
max. 45 min.
max. 20 min.

 

Pro komisionální zkoušku náhradní se výše uvedená pravidla doplňují v těchto předmětech:

Předměty Forma zkoušky Příprava Zkouška
IEP, PRA 1. dodání chybějících prací
2. ústní část
 
max. 15 min.

Žáci mají povinnost předložit u komisionální zkoušky svůj průkaz žáka nebo průkaz ISIC.

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou a přísedícím je učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu, zkoušejícím je vyučující učitel žáka. Výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda zkušební komise žákovi v den konání zkoušky. Do systému hodnocení Bakalář zaznamená výsledek zkoušky zkoušející učitel a třídní učitel uvede informaci o této komisionální zkoušce (předmět, za které pololetí, datum zkoušky). Tímto zápisem do Systému Bakaláři je výsledek zkoušky oznámen zákonnému zástupci nezletilého žáka nebo rodiči zletilého žáka.

Platnost od 1. 3. 2021

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy