Komisionální zkoušky a zkouška před komisí

Komisionální zkoušku koná žák v souladu s § 69 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 6 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění a podle aktuálního školního řádu.

Zkoušku před komisí koná žák v souladu s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, které jsou součástí aktuálního školního řádu schváleného školskou radou.

 

Pravidla komisionálních zkoušek a zkoušek před komisí z jednotlivých předmětů:

 

Předměty Forma zkoušky Příprava Zkouška
UCE, EKO, MAT, FYZ, ANJ, NEJ, RUJ, TEA, MAC, CHE, PRA, MAK 1.  písemná část

2.  ústní část včetně přípravy

 

15 min.

max 45 min.

max.30 min.

CJL, BIE, ZEM, KAJ, STA, MAR, OSF, DAN ústní část včetně přípravy 15 min. max. 45 min.
ICT, IEP, PEK písemná část max. 60 min.
DEJ písemná část max. 45 min.
HDW 1.  písemná část

2.  praktické předvedení s ústní
obhajobou

max. 20 min.

max. 40 min.

PRG, OPS, PCS, ASW, TWS, PWA praktické předvedení s ústní obhajobou max. 60 min.
ZSV, PSY 1.  písemná část

2.  ústní část

max. 15 min.
max. 15 min.
TEV 1.    praktická část

2.    písemná část

max. 45 min.
max. 20 min.

 

Žáci mají povinnost předložit u komisionální zkoušky svůj studijní průkaz.

Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou a přísedícím je učitel, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu, zkoušejícím je vyučující učitel žáka. Výsledek komisionální zkoušky oznámí předseda zkušební komise žákovi v den konání zkoušky. Do systému hodnocení Bakalář zaznamená výsledek zkoušky zkoušející učitel a třídní učitel uvede informaci o této komisionální zkoušce (předmět, za které pololetí, datum zkoušky). Zákonnému zástupci je výsledek zkoušky oznámen formou zápisu do studijního průkazu s podpisy všech členů komise.

Platnost od 1. 9. 2018

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy