Historie a současnost

Dějiny českého ekonomického školství v Ostravě se začaly psát na počátku 20. století. Severní Morava a Slezsko byly oblastmi s německým a českým obyvatelstvem, a tak se české školství v rámci habsburské monarchie prosazovalo obtížně.

Dvoutřídní komunální Obchodní škola v Mariánských Horách byla zřízena 7. 9. 1905. V prvním roce se na ni vzdělávali pouze chlapci, ale už v příštím školním roce i děvčata. V roce 1908 byla škola umístěna na Kostelní náměstí v Mariánských Horách (dnes PF OU, ul. Podlahova). Základním pramenem pro poznání historie školy jsou výroční zprávy. Jejich cennou součástí jsou jmenné seznamy tříd, údaje o prospěchu, docházce a chování.

Obsah výuky byl ve škole zaměřen hlavně prakticky, mezi povinné předměty tehdy patřil těsnopis, krasopis a psaní strojem. Studenti tehdy platili školné ve výši 100 korun. Složitá situace pro školu nastala ve školním roce 1914 /1915, kdy byla výuka narušena vypuknutím 1. světové války. Počty studentů ve třídách tehdy převyšovaly číslo 50. V letech 1914 až 1917 byla budova školy přeměněna ve vojenský lazaret a vyučování proto probíhalo v budově obecné školy na Novoveské ulici.

Nová etapa v dějinách ostravského ekonomického školství nastala po vzniku ČSR v roce 1918. Význam školy vzrostl, když při ní byla zřízena kupecká škola pokračovací. Ve školním roce 1929/1930 dovršila Veřejná obchodní škola v Moravské Ostravě 25 let své existence. Během tohoto období školu absolvovalo 1591 studentů.

Dne 1. 9. 1937 dalo Ministerstvo školství a národní osvěty ČSR souhlas, aby se dvouletá obchodní škola z Mariánských Hor stala součástí Obchodní akademie v Moravské Ostravě. Česká obchodní akademie byla zřízena 15. 9. 1919, kdy byl poslancem Národního shromáždění, pozdější starosta Ostravy Jan Prokeš. Její vyučování bylo zahájeno v budově II. obchodní školy německé na Žerotínově ulici. Od 1. 7. 1921 sídlila česká obchodní akademie na nároží Českobratrské a Sokolské třídy (nyní Ekonomická fakulta VŠB). Zde sídlila česká obchodní akademie až do německé okupace v roce 1939. Prvorepubliková obchodní akademie si kladla za cíl poskytovat studentům všeobecné odborné a praktické vzdělání. Byla tehdy vybavena čítárnou, její chloubou byl orchestr a pořádaly se exkurze. Ve třicátých letech se začala zhoršovat mezinárodně politická situace a do školních osnov se dostala branná příprava.

V září a říjnu 1938 zasáhla do dějin školy politická krize. Na krátkou dobu byla škola obsazena armádou a byli do ní umístěni studenti z Orlové, Opavy a Těšína. Z měst, která se po Mnichovu ocitla v zabraném území.

Nejtěžším obdobím v historii ostravské obchodní akademie byla léta 1939 až 1945. Ostravští němci nikdy nezapomněli, že česká obchodní akademie sídlí v budově, která patřila do roku 1921 německé obchodní škole. V únoru 1940 dostalo ředitelství příkaz, aby školní budovu vyklidilo. Náhradní prostory byly české obchodní akademii poskytnuty na tzv. bílé a červené škole, měšťanské a obecné, na nynější ulici 30. dubna.

V období okupace došlo k výrazným personálním změnám. Mnozí z profesorů za ni zaplatili svým životem. Nejtěžším rokem byl rok 1942, kdy se snížil počet studentů a proběhla výměna téměř celého pedagogického sboru. Ve školním roce 1944/1945 výuka neprobíhala, protože studenti a profesoři byli nasazeni ve válečném hospodářství.

Po válce 1. 6. 1945 byla zahájena pravidelná výuka v původní budově. Bylo rozhodnuto, aby se škola opět přestěhovala na Žerotínskou ulici č. 5. Později situaci na škole výrazně ovlivnila změna politických poměrů po únoru 1948. Došlo k personálním změnám, změnil se způsob výuky. Škola byla ostře sledována Komunistickou stranou Československa. Ke studiu byly přijímány přednostně děti komunistů.

Významnou změnu pro společnost i školu představovala šedesátá léta, zejména rok 1968, ale 21. srpen 1968 znamenal návrat zpět. Tzv. husákovská normalizace sebou přinesla politické prověrky a čistky, hlavně v řadách pedagogického sboru.

Složení studentů: do padesátých let 20. století převládali hoši, v sedmdesátých letech se situace podstatně změnila. Teprve od poloviny osmdesátých let zastoupení chlapců opět roste. Kromě denního studia se součástí školy od konce padesátých let stalo i studium nástavbové. 1. 9. 1968 byl při Střední ekonomické škole v Ostravě otevřen 1. ročník dvouletého pomaturitního studia sociálně právní školy. Od padesátých let se podstatnou částí školy stává i večerní a dálkové studium při zaměstnání. Od šedesátých a hlavně v letech sedmdesátých se studenti pravidelně účastnili krajských a celostátních soutěží (psaní strojem, těsnopis, jazykové, recitační a literární soutěže.

Ostravská střední ekonomická škola patřila k největším odborným školám v Severomoravském kraji, a tak se od konce osmdesátých let potýkala s nedostatkem místa. Od roku 1980/81 užívala Střední ekonomická škola v Ostravě dvě budovy a to původní budovu na Žerotínově ulici a budovu bývalé základní školy na Polské ulici 1543 v Ostravě-Porubě. V dalších letech se neuskutečnil ani plán přestavby na Polské, ale ani rekonstrukce „Žerotínky“. Tehdy byla ředitelkou školy Ing. Jana Nowaková (1984-1989). Žerotínka byla tehdy přemístěna do budovy státní jazykové školy na Jízdarenskou ulici. Budova na ul. Žerotínské byla přestavena a předána ostravské konzervatoři.

Historie školy dospěla do zlomového bodu v roce 1989. Události sametové revoluce gradovaly koncem listopadu 1989 a následovaly personální změny. Ředitelka školy RNDr. Magda Kurečková byla po půlročním vedení školy vystřídána svým zástupcem PaedDr. Liborem Vidlákem, který byl do funkce jmenován od 1. února 1990 a stal se ředitelem školy umístěné stále ve dvou budovách. V následujících měsících bylo rozhodnuto, že část školy v Moravské Ostravě, Na Jízdárně 4 se osamostatní. Jejím prvním ředitelem se stal od 1. července 1990 tehdejší zástupce Dr. Vidláka Ing. Marian Huťka.

Archivní dokumenty původní školy zůstaly na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě, kterou od roku 1995 řídil Ing. Jaromír Škapa. V srpnu 2003 byla ředitelkou školy jmenována Ing. Marie Katapodisová, která na škole působila již od roku 1992 jako vyučující odborných ekonomických předmětů. Po opakovaném jmenování od 1. 8. 2012 řídí Obchodní akademii v Porubě dosud.

Ve školním roce 2003/2004 byla zahájena výuka v nově zřízeném oboru – ekonomické lyceum, kde byla rozšířena výuka všeobecných (společenských i přírodovědných) předmětů. Hned v následujícím školním roce 2004/2005 byl otevřen studijní obor informatika v ekonomice, obor, který je zaměřen na ICT kompetence a poskytuje rovněž základní ekonomické vzdělání. V souvislosti s reformou vzdělávací soustavy ČR vznikly i na naší škole Školní vzdělávací programy (ŠVP). Výuka podle nich ŠVP probíhá v obchodní akademii a v ekonomickém lyceu od září 2009, v oboru informační technologie (dřívější informatika v ekonomice) od září 2010.

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace je tedy školou se 110 letou historií, školou, která žije moderními trendy v současném vzdělávání.

Mgr. Marie Sikorová