O nás v médiích

P.O.SPOLU P.O.SPOLU
Ekonomický tým 2023

Ekonomický tým 2023

Co je koeficient samofinancování? Víte, jaké dvě varianty zápisu IP adres se dnes používají? Víte, jak účtuje účetní jednotka pokuty vyměřené finančním úřadem? To je jen malá část z otázek rozsáhlého testu letošního 20. ročníku celorepublikové soutěže Ekonomický tým.

Do celostátního finále, které probíhalo ve dnech 22. a 23. listopadu 2023 na Obchodní akademii v Kolíně, se již počtvrté probojoval tým Obchodní akademie v Ostravě-Porubě. Žáci 4. ročníků studijního oboru obchodní akademie ve složení Eliška Dřezová, Barbora Lachnitová a Marek Ožana se postavili čelem soutěžním disciplínám s velkým odhodláním a pracovitostí.

První disciplínou byla projektová práce, která vyžadovala kreativitu, analytické myšlení a schopnost týmové spolupráce. Žáci měli 300 minut na vyhotovení podnikatelského plánu s ekologickým zaměřením.

Druhý úkol představoval test s 80 odbornými otázkami z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informační technologie.

Třetím úkolem týmu bylo zpracovat 10minutovou prezentaci na téma „Má se Evropa bát Číny?“. Čas na zpracování byl vyměřen v rozsahu 30 minut. Porota posuzovala, jak se do prezentace zapojili členové týmu, zda byl dodržen časový limit, obsah prezentace, posuzovala i formátová stránka a originalitu přístupu.

Díky skvělé přípravě a kvalitě vzdělávání, pracovitosti i umění přesvědčivě prezentovat své nápady a závěry před odbornou porotou se tým žáků z Obchodní akademie Ostrava-Poruba umístil v celostátní soutěži Ekonomický tým na krásném 2. místě.

Děkujeme studentům i jejich pedagogům za vzornou reprezentaci Moravskoslezského kraje a gratulujeme k jejich významnému úspěchu, který bude jistě inspirací pro další generace žáků.

TV Polar TV Polar
Reportáž TV Polar - Studuj u nás
Soutěž Ekonomický tým na OA Ostrava-Poruba v pořadu Studuj u nás...

Odvysíláno 15. 11. 2023 v pořadu Studuj u nás


Moravskoslezský Deník Moravskoslezský Deník
OBCHODNÍ AKADEMIE V PORUBĚ - FAKULTNÍ A POHODOVÁ ŠKOLA

OBCHODNÍ AKADEMIE V PORUBĚ – FAKULTNÍ A POHODOVÁ ŠKOLA

Na základě dosavadní spolupráce a splnění daných kritérií získala Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace statut „Fakultní škola Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity Ostrava“. Tento prestižní statut je udělován školám, kde je realizována kvalitní výuka předmětů z oblastí ekonomických disciplín a podpůrných metodických předmětů. Výuku těchto předmětů zajišťují kreativní pedagogové, kteří se zároveň podílejí na spolupráci s vysokoškolskými odborníky v dané oblasti, aktivně komunikují s fakultou a jejich výuka je na vysoké profesionální úrovni jak po stránce obsahové, tak z hlediska uplatňování moderních metod výuky.

Statut „Fakultní škola“ představuje vzájemně úzkou spolupráci střední a vysoké školy. Ta je v současné době založena především na aktivitách projektu NICE (Network for Interinstitutional Cooperation in Entrepreneurial Education). Jde o mezinárodní projekt čtyř zemí – Polska, Maďarska, Slovenska a ČR. Je zaměřen na vzájemnou spolupráci studentů, jejich kreativitu, logický postup a efektivní řešení problémů. Cílem je podpora oblíbených aktivit ve výuce jako jsou diskuse, týmová práce, hra, experiment, prezentace vlastních projektů, a to v profilových předmětech, jakými jsou ekonomika, účetnictví, daně.
S novým školním rokem se Obchodní akademie v Porubě zapojila do dalšího projektu – POHODOVÁ ŠKOLA. Jde o program dlouhodobé spolupráce středních, vyšších a vysokých škol na základě využívání účetního systému POHODA. Cílem zapojení do tohoto projektu je zdokonalení výuky účetnictví v jednom z nejrozšířenějších ekonomických systémů na našem trhu, které povede k posílení kvalifikace studentů v úrovni praktických dovedností při vedení účetnictví a daňové evidence.

Mezi klíčové výhody projektu patří realizace odborných testů a udílení certifikací studentům a pedagogům, kteří projeví zájem o doložení svých praktických dovedností při práci v účetním systému POHODA, a to formou hodnověrného osvědčení přímo od výrobce programu.

Dalším benefitem pro studenty školy je možnost získání mezinárodního certifikátu ECDL – řidičák na počítači. Tento doklad prokazující digitální gramotnost svého nositele je akceptován celou řadou univerzit a institucí v České republice i za jejími hranicemi. Jako akreditované testovací středisko ECDL se tato střední odborná škola rozhodla zapojit do pokusného ověřování zaměřeného na uznávání mezinárodních certifikačních standardů ICT, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Již čtvrtým rokem tak mají její studenti možnost uplatnit tento ECDL certifikát jako certifikační standard v rámci profilové části maturitní zkoušky.

O nás v médiích

TV Polar TV Polar
Reportáž TV Polar - Studuj u nás
Erasmus+, odvysíláno 21. 9. 2022 v pořadu Studuj u nás...

Odvysíláno 21. 9. 2022 v pořadu Studuj u nás


TV Polar TV Polar
Reportáž TV Polar - Studuj u nás
Workshop s Innogy na OA Ostrava - Poruba, odvysíláno 27. 4. 2022 v pořadu Studuj u nás...

Odvysíláno 27. 4. 2022 v pořadu Studuj u nás


Moravskoslezský Deník Moravskoslezský Deník
Obchodní akademie v Ostravě-Porubě
žije technologiemi současnosti ...

Obchodní akademie v Ostravě-Porubě žije technologiemi současnosti

Obchodní akademie nabízí již řadu let možnost získat během studia ECDL Certifikát, mezinárodní doklad osvědčující digitální gramotnost svého nositele. Tento doklad je akceptován celou řadou univerzit a institucí v České republice i za jejími hranicemi. Jako akreditované testovací středisko ECDL se tato střední odborná škola rozhodla zapojit do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – pokusné ověřování zaměřené na uznávání mezinárodních certifi kačních standardů ICT. Od loňského roku tak mají její žáci možnost uplatnit tento ECDL certifi kát v rámci profi lové části maturitní zkoušky.

Jak takový proces certifi kaceprobíhá?
Žáci postupně absolvují předepsané testové moduly ze svého zvoleného portfolia. K jednodušším modulům patří zpracování textu nebo prezentace, k těm náročnějším práce s databází, počítačová bezpečnost nebo například tvorba webu. Jako výhodu vnímají žáci především možnost realizovat tyto testy postupně v delším časovém intervalu, zvolit si sami konkrétní požadovaný testový modul pro dané termíny testování a celkově nižší míru stresu spojenou s maturitami. Podrobnější informace uvádí škola na svých stránkách www.oa-poruba.cz.

Bezpečně v kyberprostoru
S rozvojem technologií a jejich pronikáním do stále většího počtu oblastí roste také význam kybernetické bezpečnosti. Této problematice se střední škola věnuje dlouhodobě a se svými žáky realizuje celou řadu aktivit zaměřených na kybernetickou bezpečnost a mediální gramotnost. Každoročně se také se svými žáky zapojuje do soutěže KPBI – Kraje pro bezpečný internet.
V rámci tohoto projektu žáci postupně procházejí vzdělávacími moduly zaměřenými na různé aspekty počítačové bezpečnosti, kybernetická rizika a vhodné způsoby prevence a reakcí. Nejen že všichni zapojení žáci zvládají závěrečný soutěžní kvíz na maximální počet bodů, ale v minulém ročníku postoupil žák Obchodní akademie v Porubě až do krajského fi nále, kde v silné konkurenci vybojoval 2. místo.

FIRMY MAJÍ ZÁJEM O ODBORNĚ PŘIPRAVENÉ STŘEDOŠKOLÁKY

TV Polar TV Polar
Ocenění žáků zakladních a středních škol
Odvysíláno 2. 6. 2021 v pořadu Expres OSTRAVA-PORUBA...

Odvysíláno 2. 6. 2021 v pořadu Studuj u nás


TV Polar TV Polar
Reportáž TV Polar - Studuj u nás
Odvysíláno 7. 4. 2021 v pořadu Studuj u nás...

Odvysíláno 7. 4. 2021 v pořadu Studuj u nás


Moravskoslezský Deník Moravskoslezský Deník
Stříbrný školní rok 2019/2020 Obchodní akademie v Ostravě-Porubě

Stříbrný školní rok 2019/2020 Obchodní akademie v Ostravě-Porubě

Mezi významné úspěchy porubské Obchodní akademie uplynulého školního roku patří dvě stříbrné medaile. První z nich získali tři žákyně 4. ročníku na celostátní soutěži Ekonomický tým 2019. Děvčata postoupila do ústředního kola této soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Asociací obchodních akademií ČR, na základě vítězství v kole krajském. Soutěž je cílena na ekonomicky vzdělávané středoškoláky ve studijních oborech “obchodní akademie” a “ekonomické lyceum”.

Žákyně školy prokázaly již v krajském kole své výborné znalosti z profilových předmětů studovaných oborů: ekonomiky, účetnictví, ICT a všeobecného přehledu, a to formou testování na PC v prostředí LSM Moodle . Ověřily si také, jak je důležitá spolupráce v týmu, protože někdo je více zdatný v informatice, jiný v účetnictví nebo ekonomice. Druhá část krajského kola byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického tématu před komisí. Jednotlivé týmy si v průběhu 30 min. připravovaly prezentaci na předem neznámé téma, které tentokrát souviselo s finanční gramotností: “Ideální kapesné”.

Vzájemná spolupráce děvčat byla rovněž nutná při tvorbě projektové práce do celostátního finále na téma: „Vliv online marketingu a influencerů na společnost“. Za tuto část žákyně získaly nejvyšší počet bodů ze všech týmů. Druhou částí finále byl písemný test z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informatiky v rozsahu 80 otázek. Poslední část soutěže se zaměřila dovednost ústní prezentace. Děvčata musela v omezeném časovém limitu a bez jakýchkoliv informačních zdrojů analyzovat volbu mezi podnikáním a pracovním poměrem a prezentovat ji před odbornou komisí z Jihočeské univerzity, která hodnotila i projektové práce.

Žákyně porubské Obchodní akademie v konkurenci ostatních dvanácti krajských týmů vybojovaly v ústředním kole krásnou druhou pozici. Vzorně tak reprezentovaly ekonomické vzdělávání Moravskoslezského kraje a především studované střední školy.

Druhé stříbro sklidila porubská Obchodní akademie v rámci Moravskoslezského kraje, a to ve studentské anketě Střední roku 2019. O tento úspěch se zasloužili sami studenti svým objektivním hodnocením školy, o to je cennější. V anketě hodnotili kvalitu vzdělávání, profesionalitu a přístup pedagogů, zajímavé metody výuky. Líbí se jim rovněž prostředí a atmosféra ve škole. Důležitým faktorem pro jejich odpovědi jsou také školní a mimoškolní aktivity a projekty, do kterých se úspěšně zapojují. O tom, že svoji školu hodnotí žáci pozitivně, svědčí výsledky této ankety již z minulých let, kdy ji umístili již potřetí na druhé místo v Moravskoslezském kraji a mezi středními školami ve městě Ostrava obhájila Obchodní akademie v Ostravě-Porubě 3 roky za sebou prvenství. Více o škole na www.oa-poruba.cz


Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj
Stříbrná medaile pro žákyně porubské Obchodní akademie

Publikováno na www.msk.cz dne 11. prosince 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Asociací obchodních akademií ČR každoročně vyhlašuje dvoukolovou soutěž EKONOMICKÝ TÝM pro ekonomicky vzdělávané středoškoláky v oborech vzdělání “Obchodní akademie” a “Ekonomické lyceum”. Moravskoslezský kraj v celostátním finále na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole v Příbrami zastupoval dne 4. 12. 2019 vítězný tým krajského kola. V tomto roce to byly žákyně čtvrtých ročníků Obchodní akademie v Ostravě-Porubě.

Nikola Dedková, Krystyna Halabuková a Kim Anh Tranová prokázaly již v krajském kole své výborné znalosti z profilových předmětů studovaných oborů: ekonomiky, účetnictví, ICT a všeobecného přehledu, a to formou testování na PC v prostředí LSM Moodle. Ověřily si také, jak je důležitá spolupráce v týmu, protože někdo je více zdatný v informatice, jinému zase jde lépe účetnictví nebo ekonomika a otázky ze všeobecného přehledu nebyly rovněž pro každého snadné. Druhá část krajského kola byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického tématu před komisí. Jednotlivé týmy si v průběhu 30 min. připravovaly prezentaci na předem neznámé téma, které tentokrát souviselo s finanční gramotností: “Ideální kapesné”.

Vzájemná spolupráce děvčat byla rovněž nutná při tvorbě projektové práce do celostátního finále na téma: „Vliv online marketingu a influencerů na společnost“. Soutěžní práce byly hodnoceny nezávislou komisí, která se skládala z odborníků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Za tuto část žákyně získaly nejvyšší počet bodů ze všech zúčastněných týmů. Druhou částí finále byl písemný test z oblasti ekonomiky, účetnictví, práva a informatiky v rozsahu 80 otázek. Poslední část soutěže se zaměřila na dovednost ústní prezentace, jejíž zadání bylo týmům oznámeno těsně před její přípravou. Děvčata musela v omezeném časovém limitu a bez jakýchkoliv informačních zdrojů analyzovat volbu mezi podnikáním a pracovním poměrem a prezentovat ji před odbornou komisí z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Žákyně porubské Obchodní akademie v konkurenci ostatních dvanácti krajských týmů vybojovaly v ústředním kole soutěže stříbrnou medaili. Vzorně tak reprezentovaly ekonomické vzdělávání Moravskoslezského kraje a především studované střední školy.

TV Fabex TV Fabex
Profesní workshop s Innogy

Odvysíláno 11. 11. 2019 v 47. Magazín z Poruby


Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj
Porubská Obchodní akademie spolupracuje se zaměstnavateli

www.msk.cz

Žáci oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie a 18-20-M/01 Informační technologie z organizace Obchodní akademie, Ostrava–Poruba absolvují v průběhu studia 3. a 4. ročníku celkem měsíční odbornou praxi v reálném prostředí firem v Ostravě a okolí. V uplynulých 4 letech, kdy byla škola úspěšná s programem Erasmus+, měli ti nejlepší příležitost ověřit si své odborné dovednosti a také jazykové schopnosti na zahraničních stážích v Irsku. Bylo jich celkem 50 a získali zahraniční dokument Europass Mobility s potvrzením zvládnutých jednotek výsledků učení – ECVET, a to v souladu s evropským kreditním systémem odborného vzdělávání.

Kromě smluvně realizovaných odborných praxí spolupracuje škola se zaměstnavateli také v jiných oblastech, jedná se např. o „Profesní den“, kdy firmy, které se zajímají o odborně připravené středoškoláky, mají příležitost je v maturitních ročnících seznámit s nabídkami na konkrétní pracovní pozice včetně zaměstnaneckých benefitů.

Nový typ spolupráce jsme již podruhé realizovali dne 11. listopadu 2019 s energetickou společností Innogy. Šlo o „Kariérní workshop“ cílený na žáky 3. ročníků. Děvčata i chlapci měli příležitost si na jednotlivých stanovištích vyzkoušet typové úlohy, které se používají při výběru zaměstnanců, na vlastní kůži prožili jednu ze sofistikovanějších metod náboru Assessment Centrum, seznámili se s fungováním a principy zákaznických služeb, s průběhem pracovního pohovoru. Žáci pracovali v týmech, ale také jednotlivě. Individuálně si na stanovišti „Hovor“ ukázali, jak vypadá telesales v praxi, jak zachytit reálného zákazníka. Seznámili se s vyhodnocením zákaznické spokojenosti a vyplnili hodnotící formulář. Cílem na stanovišti „Námitky“ bylo simulovat rychlé reakce z praxe, naučit se pozitivně pracovat s námitkou a odlišit ji od záminky.

Díky profesionálnímu přístupu zaměstnanců partnerské společnosti Innogy si mohli žáci školy soutěživou a velmi praktickou formou osvojit širokou problematiku kariéry. Získali spoustu užitečných a cenných informací a rad. Uvědomili si, že hlavní devizou na trhu práce jsou jejich dovednosti

14. listopadu 2019

TV Polar TV Polar
Reportáž TV Polar
Obchodní akademie Ostrava vychovává finančně gramotné žáky

Obchodní akademie Ostrava vychovává finančně gramotné žáky

Porubská Obchodní akademie spolupracuje se zaměstnavateli

Finanční gramotnost je v dnešním světě velmi důležitá dovednost. Žáci Obchodní akademie v Ostravě – Porubě jsou v tomto oboru mistři.

Moravskoslezský Deník Moravskoslezský Deník
FIRMY MAJÍ ZÁJEM O ODBORNĚ PŘIPRAVENÉ STŘEDOŠKOLÁKY
Již třetím rokem pořádá Obchodní akademie v Ostravě- Porubě pro žáky 4. ročníků Profesní den...

FIRMY MAJÍ ZÁJEM O ODBORNĚ PŘIPRAVENÉ STŘEDOŠKOLÁKY

Již třetím rokem pořádá Obchodní akademie v Ostravě- Porubě pro žáky 4. ročníků Profesní den. Důvodem vzniku této akce je výrazný nárůst pracovních nabídek, které chtějí firmy prezentovat přímo ve škole. Maturanti tak mají možnost osobního kontaktu především se zaměstnavateli působícími v Ostravě, kteří vyhledávají pracovníky na konkrétní pozice a snaží se zaujmout také zaměstnaneckými benefity.

A jak tuto celodenní aktivitu hodnotí kariérová poradkyně školy Ladislava Pechová? „Na maturanty čeká v blízké době několik výzev, které mohou významně zasáhnout do jejich kariérních a životních plánů. Musí úspěšně uzavřít poslední ročník studia na střední škole a složit maturitní zkoušku. Ti, kteří chtějí pokračovat ve studiu, se právě v tomto období rozhodují, na kterou fakultu poslat přihlášku a který studijní program si zvolit. Profesní den jsme koncipovali tak, aby našim studentům představil možnosti, které mají, aby jim pomohl porovnat jejich výhody a nevýhody a zorientovat se v nabídce, která je velmi široká a různorodá. Část programu probíhá pro obor Obchodní akademie (OA) a obor Informační technologie(IT) odděleně a některé prezentace či workshopy jsou společné. Firmy se zajímají o žáky oboru OA právě proto, že mají znalosti a dovednosti v oblasti ekonomiky, účetnictví, daní, marketingu, práva, počítačové a finanční gramotnosti. Navíc komunikují dvěma cizími jazyky a umí psát na klávesnici hmatovou metodou. Mnozí zaměstnavatelé by také velmi rádi rozšířili řady svých pracovníků o naše absolventy oboru IT, o nové správce sítě, odborníky na hardware, software, operační systémy, tvůrce a správce webových stránek, e-shopů. Vítají rovněž jejich znalosti a dovednosti zpracování fotografie a videa. Kromě toho se naši „ajťáci“ mohou pochlubit dovedností hmatové metody psaní a základních ekonomických disciplín.“

Jednou ze zúčastněných firem, se kterou Obchodní akademie již dlouhá léta spolupracuje i v rámci odborných praxí studentů, je SIEMENS s.r.o. Mezi další významné zapojené partnery patří např. energetrický koncern innogy, společnosti ALZA , OKIN GROUP. Pracovní nabídky jsou doplněny také studijními programy, kterými se mohou žáci v rámci vysokoškolského nebo pomaturitního studia dále připravovat na svoji budoucí pracovní kariéru. Na Profesním dnu má rovněž své místo zástupce Úřadu práce, který žákům objasní jeho roli při hledání pracovního uplatnění, možnosti pomoci státu v různých životních situacích. Informuje o aktuálních nabídkách zaměstnavatelů na pracovní pozice, které splňují absolventi ekonomických a IT oborů Obchodní akademie.

To, že škola vnímá požadavky trhu práce a má zájem o co nejefektivnější přípravu svých žáků, promítá do vzdělávací oblasti, jak nám prozradila ředitelka školy Marie Katapodisová: „I přes vysokou uplatnitelnost našich absolventů připravujeme inovaci školního vzdělávacího programu oboru obchodní akademie s cílem posílit v současnosti žádané oblasti účetnictví a daní a také informatiky.“

FIRMY MAJÍ ZÁJEM O ODBORNĚ PŘIPRAVENÉ STŘEDOŠKOLÁKY

TV Polar TV Polar
Reportáž TV Polar
Ekonomický tým 2018

Odvysíláno 2. 10. 2018 v pořadu Studuj u nás

Ekonomický tým 2018


TV Fabex TV Fabex
Reportáž TV Fabex
Studenti Obchodní akademie v Ostravě-Porubě měli příležitost besedovat s pamětnicí Terezínského ghetta, která se s nimi v komponovaném pořadu podělila...

Odvysíláno 19. 4. 2018 v pořadu Studuj u nás

Beseda s paní Doris Grozdanovičovou

Beseda s paní Doris Grozdanovičovou

Studenti Obchodní akademie v Ostravě-Porubě měli příležitost besedovat s pamětnicí Terezínského ghetta, která se s nimi v komponovaném pořadu podělila o svůj životní příběh. A i když šlo o vážné téma, 92letá dáma neztratila smysl pro humor a její životní optimismus je opravdu obdivuhodný…

TV NOVA TV NOVA
Odvysíláno v reportáži TV Nova
Vyjádření ředitelky školy k centrálnímu hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a k letošnímu snížení počtu témat pro TV NOVA

Odvysíláno 11. 4. 2018 v reportáži TV Nova

Ředitelka Obchodní akademie Ostrava-Poruba byla oslovena reportérem TV Nova, aby se vyjádřila k problematice zadání a hodnocení písemných maturitních prací z českého jazyka a literatury. Své stanovisko prezentuje v reportáži TV Nova ze dne 11. 4. 2018, kterou přinášíme v odkazu:
http://tn.nova.cz/clanek/maturity-odstartovaly-slohovkami-vybrali-byste-si-z-letosnich-temat.html

TV NOVA - Vyjádření Marie Katapodisové

TV Polar TV Polar
Reportáž TV Polar - Studuj u nás
Odvysíláno 14. 2. 2018 v pořadu Studuj u nás...

Odvysíláno 14. 2. 2018 v pořadu Studuj u nás


TV Fabex TV Fabex
EDISON 2018 – tradice projektu na naší škole pokračuje

EDISON 2018 – tradice projektu na naší škole pokračuje

V týdnu 29. 1. – 1. 2. 2018 jsme na půdě naší školy přivítali v rámci projektu EDISON osmičlennou skupinu cizinců/stážistů ze 7 zemí světa – Číny, Brazílie, Gruzie, Indonésie, Ruska, Turecka a Ukrajiny,

Opět jsme tedy ve všech třídách posílili a zároveň i zpestřili výuku cizích jazyků, toho anglického i toho ruského.

Víme, že projekt má za cíl zvyšovat mezikulturní vzdělanost mladých lidí, poznávat se, tolerovat se, komunikovat spolu.
Více najdete zde.


TV Fabex TV Fabex
Profesní den na OA v Porubě

Profesní den na OA v Porubě

TV Fabex TV Fabex
Den poezie v Knihovně na Vietnamské ulici

Dne 22. listopadu 2017 se studenti 4. B s vyučující CJL Mgr. B. Grebíkovou zapojili do Festivalu české a mezinárodní poezie, který se každoročně odehrává v desítkách měst po celé České republice na počest narození K. H. Máchy (16. 11. 1810). Festival byl založen v roce 1999. V rámci tohoto „DNE POEZIE“ strávili všichni přítomní hodinu v Knihovně na Vietnamské ulici, kde se seznámili se spisovatelem, novinářem, divadelním publicistou a pořadatelem kulturních akcí Ladislavem Vrchovským. Jeho román „Z podzemí ke slunci“, který vyšel v roce 2016, je unikátním svědectvím o zdánlivě obyčejném lidském životě v tíživých kulisách let 1948 – 1989.

Autor velmi přesvědčivě popisuje jednotlivé postavy, motivace a osudy horníků, chlapů zlákaných vidinou výdělku, režimních prominentů, idealistických disidentů, přesvědčených estébáků, drobných prospěchářů, ale i těch, kteří chtěli jen normálně žít. Síla románu spočívá v jeho autentičnosti. Skutečné i smyšlené příběhy věrně zachycují absurditu let pod diktátem komunistické strany, krutost, beznaději i „jen“ ubíjející stereotypní každodennost, ale také nehasnoucí naději. Vrchovský tak zúročil zkušenosti, které nedobrovolně nabyl jako řadový horník OKD i jako nadšený amatérský kulturní organizátor, a předkládá tak plastický a živý obraz české periferie let reálného socialismu. Knihu vydalo Centrum pro studium demokracie a kultury 2016.

Autorské čtení bylo doplněno fotodokumentací z ostravských dolů a zpestřeno kulturním vystoupením písničkáře Milana Šťastného. Pozvání na tuto akci přijala i p. ředitelka naší školy Ing. Marie Katapodisová, která zajistila regionální televizi FABEX.

Den poezie je ukázkou vzájemné propojenosti lidí, kteří mají rádi kulturu a poezii především. V příštím roce se do festivalu zapojíme znovu.

B. Grebíková

Fotogalerie


Novinky.cz Novinky.cz
V rámci Světového dne boje proti AIDS jezdila 1. 12. 2017 Ostravou informační tramvaj

V rámci Světového dne boje proti AIDS jezdila 1. 12. Ostravou informační tramvaj

Do osvěty v této „Tramvaji proti AIDS“ se zapojili studenti třetího ročníku naší školy Tereza Teichmanová, Do Thi Thu Thuy, Sabina Fürstová, Monika Kurletová, Nicolas Špaček a Roman Repka.

Cestující zde jezdili zdarma. V tramvaji s nimi byli zástupci České společnosti AIDS pomoc, kteří spolu se studenty lidem vysvětlovali smysl informační kampaně.

„Lidem, kteří nastoupí do tramvaje, nabízíme brožury s vysvětlením co je HIV, co je AIDS a jak se mají chránit, případně kde se mohou zdarma nechat otestovat. Cestujícím nabízíme za 20 korun červenou stužku, která je symbolem boje proti HIV/AIDS. Finanční prostředky se používají k další pomoci potřebným,” řekla Iva Petrová z České společnosti AIDS pomoc.

Děkuji všem studentům za spolupráci při akci.

D. Richterová, ŠMP

Více na www.novinky.cz

TV Fabex TV Fabex
EKONOMICKÝ TÝM 2017-KRAJSKÉ KOLO
TV Fabex – Ostrava-Poruba, EKONOMICKÝ TÝM 2017-KRAJSKÉ KOLO...

Prio PRIO, květen 2017
Ministryně vyznamenala učitelku
Z rukou ministryně Kateřiny Valachové převzala Karla Havelková, učitelka odborných ekonomických předmětů...

Ministryně vyznamenala učitelku

Z rukou ministryně Kateřiny Valachové převzala Karla Havelková, učitelka odborných ekonomických předmětů v porubské obchodní akademii, medaili ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost. Patřila mezi 45 vyznamenaných pedagogů z celé republiky, kteří letos získali toto nejvyšší ocenění v oblasti školství.

Ministryně vyznamenala učitelku

TV Fabex TV Fabex
EDISON 2017
TV Fabex – Ostrava-Poruba, EDISON 9. 3. 2017...

Prio PRIO, únor 2017
Daniel v Porubě vystaví kostel i rockový festival z lega
Danielu Soviarovi je šestnáct let, studuje na porubské obchodní akademii obor informační technologie. Na chystané interaktivní...

První kostky zdědil po sestře. Jelikož u nich nebyl návod, stavěl, co se mu líbilo. A to mu zůstalo.

Danielu Soviarovi je šestnáct let, studuje na porubské obchodní akademii obor informační technologie. Na chystané interaktivní výstavě Svět fantazie z kostek, kterou pořádá městský obvod Poruba ve spolupráci s fórem Kostky.org v Centru volné ho času ve Vietnamské ulici, bude stát hned několik jeho modelů postavených od A do Z z kostek lego: kostel svaté Anny v Polance v měřítku 1 : 45 i s dioramatem okolí nebo model rockového festivalu s téměř tisícovkou figurek, kompletním osvětlením pódia (návštěvníci ho budou moci ovládat prostřednictvím tlačítek), tabletem napodobujícím velkoplošnou obrazovku s projekcí, hudbou hrající z reproduktorů či pohyblivými bubny. „Při každé příležitosti jsem si jako dárek přál lego. Nejdřív to byly stavebnice, ale později mě přestaly bavit a začal jsem si z nich stavět, co jsem chtěl,“ vypráví Daniel. Ve dvanácti letech postavil na ploše 78 x 78 centimetrů fiktivní hrad a pojmenoval ho Sovík. „V té době jsem taky objevil, že existuje fórum Kostky.org, které sdružuje legofanoušky – je jich na dva a půl tisíce a jsou to kupodivu většinou dospělí. Stal jsem se členem fóra a pak jsem na ně začal sám přispívat. A tak jsem se dozvěděl, že se pořádají i legovýstavy. Se Sovíkem jsem se dostal na svou první, na Slovensku,“ vzpomíná. Později přišlo na další modely jako kos tel, rodný dům a třeba nejnovější výtvor – rockový festival. Má třeba spočítáno, z kolika kostiček postavil model polaneckého kostela s věží vysokou skoro jeden metr? „Nemám. Důležité je, aby se model co nejvíce podobal originálu,“ říká rozhodně usměvavý mladík, jehož koníček přerostlý ve zdatného koně zabydlel v domě rodičů celou jednu místnost. A jak se řeší, když je na nějaký projekt kostek nedostatek?„ Na fóru dokoupíte, vyměníte, půjčíte si… A nebo holt musíte něco postaveného rozebrat,“ uzavírá Daniel Soviar.

Výstava Svět fantazie z kostek se bude v Centru volného času ve Vietnamské ulici konat od pátku 17. do neděle 19. února. Přístupná veřejnosti bude v pátek od 15 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin. Bližší informace získáte na tel. číslech 599 480 592, 599 480 555, 720 735 354 nebo na www.facebook.com/cvc1541. Pořadatelé připravili mnoho zajímavých modelů, například středověké hrady, kostel, rockový festival, westernové městečko, scenérie z pohádek, roboty i auta na dálkové ovládání, trucky, kolejiště s vláčky, ale též tovární sety. Malí i velcí nadšenci lega mohou prověřit svou zručnost i fantazii při stavění z kostiček, popovídat si s vystavovateli modelů, některé si i odzkoušet nebo se zapojit do soutěžního kvízu o slosovatelné ceny. Mohou také využít nabídku prodeje lego výrobků s výstavní slevou. Vstupné je 20 korun, rodinné 50 korun.

Moravskoslezský Deník Moravskoslezský Deník, 4. 1. 2017
Studenti porubské Obchodní akademie vycestují na odborné stáže do zahraniční
Právě v tomto období vrcholí na Obchodní akademii v Porubě výběr nejlepších studentů 3. ročníků, kteří na základě svých studijních výsledků, znalostí angličtiny, ICT a osobnostních charakteristik, odcestují na celý měsíc květen 2017 do Irska...

Studenti porubské Obchodní akademie vycestují na odborné stáže do zahraniční

Právě v tomto období vrcholí na Obchodní akademii v Porubě výběr nejlepších studentů 3. ročníků, kteří na základě svých studijních výsledků, znalostí angličtiny, ICT a osobnostních charakteristik, odcestují na celý měsíc květen 2017 do Irska. Budou dalšími účastníky dvouletého projektu ERASMUS+, který je zaměřený na zahraniční odborné stáže studentů studijních oborů Informační technologie a Obchodní akademie.

Škole se podařilo na tuto aktivitu „S počítačovou gramotností do světa“ opakovaně uspět s žádostí o evropský grand. Získala tentokrát dokonce vyšší finanční rozpočet než v uplynulých dvou letech. To znamená, že stáž bude moci v každém roce absolvovat celkem patnáct studentů, kteří dostanou příležitost vyzkoušet si své odborné vědomosti a dovednosti přímo v partnerských firmách na území hlavního města Dublinu. Kromě nenahraditelných pracovních zkušeností v zahraničí si prohloubí a rozšíří svou jazykovou vybavenost, která jim jistě přispěje k snadnější uplatnitelnosti na trhu práce, a to i v celoevropském kontextu.

Stejně jako jejich starší spolužáci získají certifikovaný doklad o absolvování odborné stáže v zahraničí, tzv. Europass Mobilita. Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET), který je součástí tohoto certifikátu, potvrzuje konkrétně zvládnuté výsledky učení každým jednotlivým účastníkem stáže.

I v letošním roce tedy dostanou šanci další nejlepší studenti – projekt ERASMUS+ pokračuje!

Více na www.oa-poruba.cz

Studenti porubské Obchodní akademie vycestují na odborné stáže do zahraniční

inoviny.slu.cz http://inoviny.slu.cz, 9. 12. 2016
Nejlepším týmem se v Opavě ukázali žáci Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠE Zlín ...

OPAVA – Město Opava hostilo v úterý 6. prosince Celostátní finále 13. ročníku soutěže Ekonomický tým 2016. Vedle Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, pověřené pořadatelstvím soutěžní části Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, se Slezská univerzita stala místem slavnostního zahájení a následně také vyhlášení celého klání.

Do celostátního finále postoupilo celkem 13 týmů ze středních škol zaměřených na ekonomické obory a gymnázií. Nejdelší cestu do Opavy absolvovali žáci z Mariánských Lázní, snad jen o něco málo kilometrů ujeli reprezentanti škol Jindřichově Hradci, Rakovníku nebo Děčína. Moravskoslezský kraj reprezentovalo trio posluchačů Obchodní akademie Ostrava-Poruba.

inoviny.slu.cz

http://inoviny.slu.cz/index.php/aktualne/2498-nejlepsim-tymem-se-v-opave-ukazali-zaci-obchodni-akademie-tomase-bati-a-vose-zlin

Nejlepším týmem se v Opavě ukázali žáci Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠE Zlín

5+2 5 plus 2, 6. 1. 2017
Na přípravu měli jen půl hodiny. Musel jim stačit papír a tužka
Moravskoslezský kraj reprezentovala v celostátním finále soutěže Ekonomický tým 2016 trojice dívek z Obchodní akademie v Ostravě-Porubě...

Na přípravu měli jen půl hodiny. Musel jim stačit papír a tužka

Moravskoslezský kraj reprezentovala v celostátním finále soutěže Ekonomický tým 2016 trojice dívek z Obchodní akademie v Ostravě-Porubě.

Prověřit své ekonomické znalosti a vyzkoušet si své komunikační dovednosti mohou již několik let studenti ekonomických oborů středních škol v rámci soutěže Ekonomický tým. Nejprve poměřují své schopnosti středoškoláci v rámci svého kraje, poté nejlepší týmy postupují do celostátního finále. To se uskutečnilo v prosinci na půdě Obchodní akademie a SOŠ logistické v Opavě. Moravskoslezský kraj zde reprezentovala trojice studentek z Obchodní akademie v Ostravě-Porubě.

Soutěž, která má už třináctiletou tradici, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Asociací obchodních akademií České republiky. Smyslem celého klání je podporovat týmového ducha, ověřit teoretické znalosti studentů a zjistit, jak dokážou aplikovat teoretické poznatky v praxi. Zapojit se mohou žáci maturitních ročníků studijních oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum. Krajské kolo se už potřetí konalo na podzim na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě. Své týmy do něj vyslalo celkem sedm středních škol. Tříčlenné týmy složené z nejlepších studentů daných škol nejprve musely v počítačovém testu prokázat své znalosti z profilových předmětů studovaných oborů: ekonomiky, účetnictví, ICT a všeobecného přehledu. ,,Již zde si ověřili, jak je důležitá spolupráce v týmu, protože někdo je více zdatný v informatice, jinému zase jde lépe účetnictví nebo ekonomika a otázky ze všeobecného přehledu nebyly pro každého rovněž snadné. Všichni vynaložili maximální energii, aby podali co nejlepší výkon,” přiblížila průběh krajského kola ředitelka hostitelské školy Marie Katapodisová.

V druhé části soutěže měly týmy před komisí prezentovat odborné ekonomické téma. Letos zadání znělo “Kam po střední škole aneb ekonomické zhodnocení možností absolventa obchodní akademie.” Na přípravu měli studenti 30 minut. V komisi, která jejich výkony hodnotila, zasedla porubská místostarostka Zuzana Bajgarová, ředitel bankovní pobočky Dušan Tobiáš a Marcela Bučková z poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce v Ostravě.

„Výsledky týmů studentů obchodních akademií z celého Moravskoslezského kraje byly na vysoké úrovni. Odborná komise konstatovala, že vzdělávání na odborných školách ekonomického zaměření je velmi kvalitní a navíc připravuje mladé absolventy i v oblasti dnes tak důležitých komunikačních a prezentačních dovedností,“ uvedla Marie Katapodisová.

Jako první skončily v krajském kole Dominika Hořínková, Lucie Krejčí a Denisa Vrbková z Obchodní akademie v Ostravě-Porubě. Stříbrný skončil s rozdílem pouhých tří bodů tým Obchodní akademie Ostrava-Mariánské Hory ve složení Nela Letochová, Michaela Kaczmarková a Mirek Budinský, bronz získalo družstvo z Gymnázia a Obchodní akademie Orlová.

„Studenti hodnotili akci jako skvělou zkušenost a přípravu na maturitní zkoušku. S úsměvem říkali, že by v týmech i rádi maturovali,“ podotkla učitelka Irena Schnirchová, která v soutěži doprovázela družstvo z Mariánských Hor.

Celostátní finále se pak uskutečnilo v prosinci v Obchodní akademii v Opavě, kam se sjely nejlepší krajské týmy z celé republiky.

Zajímavou částí soutěže byla prezentace na vylosované téma. ,,Témata prezentací žáci dopředu neznali, po vylosování zadání měli pouze půl hodiny na to, aby se ve svém týmu připravili svou prezentaci. Používat přitom směli pouze papír a tužku,“ vysvětluje ředitel opavské obchodní akademie Petr Kyjovský.

Studentky z Poruby pro toto kolo zpracovaly projektovou práci na téma: Podnikatelský záměr – zakladatelský rozpočet, dále soutěžily ve vědomostním testu z odborných znalostí a závěr soutěže patřil již zmiňované prezentaci před komisí, která se týkala tématu finančních produktů.

V celostátním kole nakonec skončily Dominika Hořínková, Lucie Krejčí a Denisa Vrbková třinácté. První skončil tým Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠE ve Zlíně. Druhou příčku obsadili žáci Masarykovy obchodní akademie z Rakovníka a třetí místo získali studenti Obchodní akademie z Prahy 10

Časopis 5 plus 2

filetype_pdf

Dopravní podnik Ostrava Dopravní podnik Ostrava, 30. 11. 2016
Tramvaj proti AIDS - 2016
Speciální „Tramvaj proti AIDS“ vyjede do ostravských ulic ve čtvrtek 1. prosince 2016 ze zastávky „Výstaviště“. Letošní jízda bude již osmou v historii projektu „Tramvaj proti AIDS...

Speciální „Tramvaj proti AIDS“ vyjede do ostravských ulic ve čtvrtek 1. prosince 2016 ze zastávky „Výstaviště“. Letošní jízda bude již osmou v historii projektu „Tramvaj proti AIDS“, který je součástí Světového dne boje proti AIDS a je připravován Českou společností AIDS pomoc z.s., IFMSA CZ Ostrava lékařské fakultě OU v Ostravě, Dopravním podnikem Ostrava a.s. a studenty Obchodní akademie Ostrava-Poruba.

Cílem projektu „Tramvaj proti AIDS“ je informovat širokou veřejnost, zejména pak mladistvé, o problematice HIV/AIDS. Cestující v této tramvaji nebudou muset platit jízdné a dostanou informační letáky, preventivní materiály a kontakty na místa, kde se mohou nechat anonymně a bezplatně otestovat. V tramvaji budou po celou dobu jízdy přítomen odborník z Krajské hygienické stanice, který bude zájemcům odpovídat na jejich dotazy týkající se problematiky HIV/AIDS.

Letošní trasa, na kterou se Tramvaj proti AIDS vydá ze zastávky „Výstaviště“ ve 14 hodin, povede přes Mariánské náměstí do Poruby na smyčku Vřesinská, odtud zpátky do centra města na konečnou zastávku „Hlavní nádraží“. Z Hlavního nádraží pojede směr Mariánské a Mírové náměstí k Nádraží Vítkovice a zpět do centra přes zastávky „Důl Hlubina“ a „Dr. Malého“ na Hlavní nádraží, kde svoji jízdu skončí zhruba půlhodinu po šestnácté. V celé své trase bude zastavovat na všech zastávkách pravidelných tramvajových linek.

Více informací o naší škole najdete na www.oa-poruba.cz.

Dopravní podnik Ostrava a.s

http://www.dpo.cz/aktuality/2215-tramvaj-proti-aids-2016.html

Moravskoslezský deník Moravskoslezský Deník, 02. 11. 2016
Obchodní akademie v Porubě má nejlepší mladé ekonomy v kraji
I letos se naše škola, stejně jako v předcházejících dvou letech, stala krajským organizátorem soutěže...

I letos se naše škola, stejně jako v předcházejících dvou letech, stala krajským organizátorem soutěže pro ekonomicky vzdělávané středoškoláky – Ekonomický tým 2016. Vyhlašuje ji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolu s Asociací obchodních akademií ČR jako dvoukolovou. Zapojit se mohou žáci maturitních ročníků studijních oborů „obchodní akademie“ a ˶ekonomické lyceum”.

Celkem 7 středních škol, obchodních akademií, zřizovaných Moravskoslezským krajem vyslalo tříčlenný tým svých nejlepších studentů, aby se dne 27. září t. r. utkali s ostatními. Nejdříve museli formou testování na PC v prostředí Moodle prokázat své znalosti z profilových předmětů studovaných oborů: ekonomiky, účetnictví, ICT a všeobecného přehledu. Již zde si ověřili, jak je důležitá spolupráce v týmu, protože někdo je více zdatný v informatice, jinému zase jde lépe účetnictví nebo ekonomika a otázky ze všeobecného přehledu nebyly pro každého rovněž snadné. Všichni vynaložili maximální energii, aby podali co nejlepší výkon.

Druhá část soutěže byla zaměřena na prezentaci odborného ekonomického tématu před komisí. Jednotlivé týmy si v průběhu 30 min. připravovaly prezentaci na předem neznámé téma: “Kam po střední škole aneb ekonomické zhodnocení možností absolventa obchodní akademie.” Hodnocení jejich výkonů se zhostila odborná komise ve složení: paní Mgr. Zuzana Bajgarová, místostarostka ÚMOb Poruba, paní Mgr. Marcela Bučková, která zastupovala Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Ostravě a pan Ing. Dušan Tobiáš, ředitel pobočky Komerční banky, a. s.
Výsledky týmů studentů obchodních akademií z celého Moravskoslezského kraje byly na vysoké úrovni. Odborná komise konstatovala, že vzdělávání na odborných školách ekonomického zaměření je velmi kvalitní a navíc připravuje mladé absolventy i v oblasti dnes tak důležitých komunikačních a prezentačních dovedností.

A jak to vše dopadlo? Bronzovou medaili získal tým z Gymnázia a Obchodní akademie Orlová, stříbrnou si odnesl tým z Obchodní akademie a VOŠ sociální Ostrava. Vítězství v letošním ročníku vybojovaly studentky z naší školy. Dominika Hořínková, Lucie Krejčí a Denisa Vrbková postupují do celostátního finále, které v tomto roce probíhá rovněž v Moravskoslezském kraji, na Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě.

Více informací o naší škole najdete na www.oa-poruba.cz.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

Obchodní akademie v Porubě má nejlepší mladé ekonomy v kraji

TV Polar TV Polar
Reportáž TV Polar - Sportovní den
Odvysíláno 21. 9. 2016 v pořadu Študuj u nás (je v archivu pořadů), k nalezení jako poslední...

Odvysíláno 21. 9. 2016 v pořadu Študuj u nás (je v archivu pořadů), k nalezení jako poslední reportáž

http://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-21-09-2016-17-25

Facebook - Městský obvod Ostrava-Poruba Facebook - Městský obvod Ostrava-Poruba
Ekonomický tým na facebooku ÚMOb Poruba
Porubská Obchodní akademie má nejlepší mladé ekonomy v kraji. Dnes to potvrdily Dominika Hořínková...

Porubská Obchodní akademie má nejlepší mladé ekonomy v kraji. Dnes to potvrdily Dominika Hořínková, Lucie Krejčí a Denisa Vrbková, které zvítězily v krajském kole soutěže Ekonomický tým, v níž studenti prokazují své znalosti z ekonomiky, účetnictví a informačních a komunikačních technologií.

Facebook ÚMob Poruba

TV Fabex TV Fabex
TV Fabex akce „Zasmějme se spolu“
TV Fabex akce „Zasmějme se spolu“ – Ostrava-Poruba, str. 11 zveřejněno dne 5. 5. 2016...

TV Fabex akce „Zasmějme se spolu“ – Ostrava-Poruba, str. 11 zveřejněno dne 5. 5. 2016

http://www.tvova.cz/zpravy-z-mesta/ostrava-poruba/zasmejme-se-spolu.html

Zpravodaj svazu důchodců Zpravodaj svazu důchodců, 2/2016
Ještě k soutěži Zasmějme se spolu
V srpnu loňského roku přišla naše členka Eva Kotarbová s velmi zajímavým nápadem, a to uspořádat mezigenerační zábavnou akci a zapojit do ní i studenty některé...

V srpnu loňského roku přišla naše členka Eva Kotarbová s velmi zajímavým nápadem, a to uspořádat mezigenerační zábavnou akci a zapojit do ní i studenty některé střední školy nacházející se na území Poruby. Tato myšlenka se nyní realizuje.

Nejdříve vznikl projekt soutěže Zasmějme se spolu. Potom se nám podařilo získat spolupráci Obchodní akademie v O.-Porubě,kde se do konkrétní oganizace velmi aktivně zapojila Mgr. Bronislava Grebíková. Nápad na konání uvedené soutěže se líbil i ředitelce Knihovny města Ostravy Mgr. Miroslavě Sabelové a také knihovnici Aleně Ridlové z pobočky KMO na Vietnamské ul. v Porubě.

Utvořili jsme organizační štáb a soutěžní porotu. Jejich členové jsou od začátu zapáleni pro tuto akci. Nebylo ale jednoduché přesvědčit k účasti jak seniory, tak studenty. Během přípravy se nám podařilo získat podporu statutárního města Ostravy, městského obvodu Poruba a dalších sponzorů, bez kterých bychom nemohli náš zajímavý záměr uskutečnit.

Těšíme se na den, kdy akce proběhne, především na soutěžící a také na doprovodný program, na naše hosty a všechny účastníky. Vzhledem k množství míst na sezení v sálu Komunitního centra Archa budeme předávat pozvánky, které budou sloužit jako vstupenky.

Anna Pinterová

Moravskoslezský deník Moravskoslezský Deník, 02. 03. 2016
Šikana učitelů: když se hra studentů změní v krutý teror
Ředitelka Obchodní akademie v Porubě Marie Katapodisová připodobňuje vztah učitelů, studentů a vedení školy k rodině, která bez důvěry...

… Ředitelka Obchodní akademie v Porubě Marie Katapodisová připodobňuje vztah učitelů, studentů a vedení školy k rodině, která bez důvěry nefunguje. „Nikdy neberu na lehkou váhu to, co mi řeknou studenti i kantoři, a za 13 let mé praxe se mi to zatím vždy vyplatilo,“ odpověděla ředitelka školy, která se v anketě Střední roku 2014/2015 umístila na druhém místě v Moravskoslezském kraji. Zodpovědnost se podle ní odvíjí od vedení školy. To v ní musí umět vytvořit dobré klima i otevřený prostor pro komunikaci obou stran. …

filetype_pdf

Moravskoslezský deník Moravskoslezský Deník, 17. 03. 2016
Porubané mají zájem o budoucnost svého obvodu
Jedním z účastníků úterního fóra byla i devatenáctiletá studentka čtvrtého ročníku porubské obchodní akademie Dominika Bohdalovská...

… Jedním z účastníků úterního fóra byla i devatenáctiletá studentka čtvrtého ročníku porubské obchodní akademie Dominika Bohdalovská. „Jsme tady, abychom vyjádřili svůj názor. Já bych například stála o více zelených ploch a jsem zásadně proti rozšiřování areálu vědecko-technologického parku do oblasti lesoparku. Vzhledem k tomu, že mám dva mladší bratry, přivítala bych také více dětských hřišť“, řekla studentka. …

filetype_pdf

Prio PRIO, březen 2016
Zdravá výživa s Kauflandem
Porubská Obchodní akademie spolupracuje v letošním školním roce se společností Kaufland v oblasti...

Porubská Obchodní akademie spolupracuje v letošním školním roce se společností Kaufland v oblasti podpory vzdělávacího a výchovného systému, bezpečnosti a kvality potravin a zdravé výživy. „Pod vedením výživového odborníka si studenti sestavují zdravou snídani a žáci druhého ročníku například navštívili filiálku společnosti, aby poznali praxi skladového hospodářství, organizační a logistické procesy,“ sdělila ředitelka Obchodní akademie Marie Katapodisová s tím, že studenty ještě kupříkladu čeká přednáška oborníka z oboru logistiky.

Moravskoslezský deník Moravskoslezský deník, příloha vzdělávání, 07. 01. 2016
Na stáži v Irsku
Tento úspěch je o to cennější, že se o něj zasloužili sami studenti, kteří oceňují na škole nejen kvalitu vzdělávání, profesionalitu a přístup pedagogů...

Tento úspěch je o to cennější, že se o něj zasloužili sami studenti, kteří oceňují na škole nejen kvalitu vzdělávání, profesionalitu a přístup pedagogů, ale i zajímavé metody výuky. Líbí se jim rovněž prostředí a atmosféra ve škole. Důležitým faktorem pro odevzdávání hlasu pro školu pak byla rovněž řada školních i mimoškolních aktivit a projektů, do kterých se úspěšně zapojují.

V současné době probíhá projekt ERASMUS+, zaměřený na zahraniční odborné stáže studentů oboru informační technologie a obchodní akademie. Vybraní studenti 3. ročníků na základě znalostí angličtiny, ICT a osobnostních charakteristik odcestovali na celý měsíc do Irska. Partnerská organizace školy sjednala odborné praxe ve firmách na území hlavního města Dublinu. Součástí odborné praxe s náplní odpovídající studovanému oboru byl i intenzivní jazykový kurz. Někteří pracovali v kancelářích, jiní v provozu s hardwarem, další se věnovali zákazníkům, dostali úkoly v oblasti marketingu, tvořili webové stránky, pracovali v archivu a podobně. Účastníci stáže se shodují, že se hodně naučili, ověřili si v praxi své vědomosti i dovednosti a seznámili se s mnoha zajímavými lidmi. Ubytováni byli v hostitelských rodinách, které jim poskytovaly velmi přátelské prostředí a rodinné zázemí. Studenti poznali rovněž přírodu a kulturní i historické prostředí navštívené oblasti Irska.

Výstupem projektu, financovaného z prostředků EU na základě grantové smlouvy s Domem zahraniční spolupráce Praha, je certifikát Europass Mobilita. Jde o doklad o absolvování odborné stáže v zahraničí. Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v certifikátu prokazuje konkrétně zvládnuté výsledky učení každým jednotlivým účastníkem stáže. Studenti si tak jednoznačně zvýšili odbornost i jazykovou vybavenost, která přispěje k jejich snadnější uplatnitelnosti na trhu práce v celoevropském kontextu. A v letošním roce dostanou šanci další výborní studenti – projekt ERASMUS+ pokračuje!

Prio PRIO, Únor 2016
Nejlepší studenti pojedou do Irska
Nejlepší žáci třetího ročníku Obchodní akademie na Polské ulici budou mít v květnu celý měsíc příležitost....

Nejlepší žáci třetího ročníku Obchodní akademie na Polské ulici budou mít v květnu celý měsíc příležitost vyzkoušet si své odborné vědomosti a dovednosti v partnerských firmách v irském Dublinu.

Díky tomuto pobytu si navíc prohloubí jazykové znalosti. To vše zvýší jejich šance uplatnit se na evropském trhu práce. Cestu podniknou v rámci dvouletého projektu ERASMUS+, který je zaměřený na zahraniční odborné stáže studentů oboru Informační technologie i Obchodní akademie.

Nejlepší studenti pojedou do Irska

Prio PRIO, Leden 2016
Studenti ocenili svou školu
Porubská Obchodní akademie se stala už podruhé ostravskou střední školou roku....

Porubská Obchodní akademie se stala už podruhé ostravskou střední školou roku. První příčku v moravskoslezské metropoli získala na základě hodnocení studentů, kteří oceňují kvalitu vzdělávání, profesionalitu a přístup pedagogů i zajímavé metody výuky. Žákům se líbí také prostředí a atmosféra ve škole.

Moravskoslezský deník Moravskoslezský deník 04. 11. 2015, příloha
Čím žije Obchodní akademie v Ostravě-Porubě?
Historie školy spadá až do roku 1905, kdy byla v Ostravě zřízena česká dvoutřídní komunální Obchodní škola. V současnosti je Obchodní akademie střední školou....

Poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou ve studijních oborech čtyřletého denního studia obchodní akademie (pro povolání v oblasti ekonomických, účetních, daňových, obchodních, administrativních, podnikatelských, finančních, marketingových, personálních, veřejnosprávních aj. činností) a informační technologie s ekonomickým zaměřením (pro povolání správce informačního systému, technika ICT, programátora, pracovníka PC grafiky aj., a to s podnikatelskými znalostmi). Absolventi dosahují vysoké úspěšnosti u maturitní zkoušky a nachází pracovní uplatnění v širokém spektru pracovních pozic.

Škola opakovaně získala 1. místo mezi ostravskými SŠ ve studentské anketě Střední roku 2015. Své žáky vzdělává aktivními metodami výuky s využíváním PC, dataprojektorů, interaktivních tabulí, audio zařízení, interaktivního 3D projektoru včetně e-learningové formy učení v prostředí Moodle. Je akreditovaným střediskem ECDL, kromě tohoto mezinárodně platného certifikátu (tzv. řidičák na počítači) získávají studenti další certifikáty a osvědčení, například z anglického jazyka, certifikát uživatele právního informačního systému CODEXIS, účetního software MONEYS3 nebo osvědčení EUROPASS. Škola rovněž organizuje krajské kolo celostátní soutěže Ekonomický tým, je úspěšná v mnoha projektech, a to i evropských. Posledním takovým je Erasmus+, který umožní vybraným studentům zdarma absolvovat měsíční odbornou stáž v irském Dublinu.

Prio PRIO, Říjen 2015
Mladí ekonomové soutěžili v Porubě o postup do celostátního finále
Krajské kolo celorepublikové soutěže Ekonomický tým, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Asociací obchodních akademií...

Krajské kolo celorepublikové soutěže Ekonomický tým, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Asociací obchodních akademií, organizovala v Moravskoslezském kraji už podruhé porubská Obchodní akademie. „Krajského kola se 23. září zúčastnily týmy osmi středních škol. Studenti se utkali v testu odborných znalostí z ekonomiky, účetnictví a informatiky. Odbornou porotu museli také zaujmout prezentací na ekonomické téma a zároveň ji museli umět obhájit,“ uvedla ředitelka Obchodní akademie Marie Katapodisová.

Družstvo s nejvyšším bodovým hodnocením bude reprezentovat Moravskoslezský kraj v celostátním finále soutěže, které se bude konat 8. prosince v Ústí nad Labem.

Novinky.cz Novinky.cz, 01. 12. 2015
Ostravou jezdila Tramvaj proti AIDS
Speciální tramvaj proti AIDS vyjela v úterý 1. prosince ve 14 hodin od zastávky Výstaviště na Černé louce a postupně projela přes Mariánské Hory do Ostravy-Poruby...

Speciální tramvaj proti AIDS vyjela v úterý 1. prosince ve 14 hodin od zastávky Výstaviště na Černé louce a postupně projela přes Mariánské Hory do Ostravy-Poruby až na smyčku tramvají Vřesinská. Po stejné trati jela zpět až na Hlavní nádraží v Ostravě. Tramvaj projela dále až k nádraží ČD Vítkovice a ukončila jízdu okolo 16. hodiny opět na Hlavním nádraží v Ostravě.

Celkem tramvaj projela 83 zastávkami. Ve všech studenti Obchodní akademie Ostrava-Poruba podávali zásadní informace o prevenci a problematice HIV/AIDS. Rozdávali informační letáky, preventivní materiály a kontakty na místa, kde se mohou lidé anonymně nechat vyšetřit.

V tramvaji byli přítomní lékaři Fakultní nemocnice Ostrava a Krajské hygienické stanice v Ostravě-Porubě. „Preventivní akci Tramvaj proti AIDS organizujeme proto, abychom v průběhu této jízdy apelovali na co nejvíce převážně mladých lidí a informovali je o problematice HIV/AIDS,” uvedla Kateřina Šindelová z Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje.

„Situace je stále vážná, i když si mnozí lidé myslí, že nemoc ustupuje. Není to pravda. Od roku 1988 je v České republice evidováno 2540 lidí s diagnózou HIV pozitivní. Z nich 445 již onemocnělo AIDS. V Moravskoslezském kraji to je za stejné období 181 HIV pozitivních – z toho je 156 mužů a 25 žen. V roce 2015 do dnešního dne bylo diagnostikováno dalších 12 pozitivních, z toho 11 mužů,” dodala Kateřina Šindelová.

Přejít na článek

TV Polar TV Polar, videozáznam, regionální zprávy 24. 02. 2015
Projekt Edison
Reportáž v archivu České televize (12:06 – 14:20)...

Moravskoslezský deník Moravskoslezský deník, 19. 12. 2014
Pamětnice terezínského ghetta na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě
Krajské kolo celorepublikové soutěže Ekonomický tým, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Asociací obchodních akademií...

Paní Doris Grozdanovičová (* 1926) přežila útrapy koncentračního tábora v Terezíně. Ve svých 15 letech putovala jedním z prvních transportů v lednu 1942 z Brna do terezínského ghetta. „Vůbec jsme netušili, co bude,“ vzpomínala na osudný den. Pracovala v zahrádkách ghetta, kde pěstovala zeleninu a pásla husy a ovce. Díky tomu byla chráněna před transporty do koncentračních táborů na východ. Po válce a návratu z Terezína vystudovala v letech 1946-1950 Masarykovu univerzitu v Brně, obor angličtina a filozofie. V letech 1961-1983 pracovala jako redaktorka beletrie v nakladatelství Československý spisovatel v Praze. Dosud se věnuje překládání z cizích jazyků, tlumočí z angličtiny a němčiny.

Jako členka Terezínské iniciativy dlouhodobě spolupracuje s PAMÁTNÍKEM TEREZÍN, kde beseduje se studenty i pedagogy na téma HOLOCAUST. A protože ráda cestuje (navštívila již 23 zemí světa), je ochotna i ve svém věku vážit cestu za mladými lidmi do škol v celé naší republice. Jsme rádi, že přijala pozvání k návštěvě naší školy a města Ostravy od paní profesorky Mgr. Grebíkové, která celou akci VZPOMÍNKY NA TEREZÍN DORIS GROZDANOVIČOVÉ programově připravila.

Studenti a pedagogové školy měli dne 24. 11. 2014 jedinečnou příležitost vyslechnout si osobně příběh paní Doris, který byl připraven formou reportáže. Bylo vzneseno spoustu dotazů k období koncentračního tábora, ale také k dalšímu období životní dráhy paní Doris, která byla ke všem velmi otevřená a vstřícná. Mnohdy její působivé vzpomínky vyvolaly ve školní aule hrobové ticho. Svým pozitivním přístupem k životu a zdůrazňováním významu vzdělání a znalosti cizích jazyků se stala příkladem pro mnohé přítomné. Všichni jí přejeme hlavně pevné zdraví a doufáme, že se s ní v budoucnu ještě setkáme.

VZPOMÍNKY se tentýž den od 18:00 h pořádaly i pro porubskou veřejnost v Knihovně města Ostravy na Vietnamské ulici. Akci všichni zúčastnění vysoce ocenili. Stejně tak paní Grozdanovičová hodnotila obě besedy v režii prof. Grebíkové za aktivní programové účasti studentů naší školy jako jednu z nejlepších.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

filetype_pdf

Prio PRIO, Prosinec 2014
Studenti oslavili svátek literárním pásmem
Krajské kolo celorepublikové soutěže Ekonomický tým, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Asociací obchodních akademií...

Literárně-dramatický pořad k 25. výročí sametové revoluce mohli 12. listopadu zhlédnout čtenáři knihovny na Vietnamské ulici. Studenti Obchodní akademie pro ně ke Dni boje za svobodu a demokracii připravili pásmo reportáží zachycující historické události od roku 1939, kdy nacisté po pohřbu Jana Opletala zatkli tisíce studentů a uavřeli české vysoké školy, přes tragické úmrtí Jana Palacha a Jana Zajíce v roce 1969 až po vylíčení listopadových událostí v roce 1989. „Vyslechli jsme například ukázky z dobového tisku, seznámili jsme se s dopisy, které svým blízkým zanechali Jan Palach s Janem Zajícem, a připomněli si akce, které se v listopadu 1989 konaly v Ostravě“, uvedla vedoucí knihovny Eva Chudejová s tím, že akce oslavující státní svátek byla pro všechny příchozí silným zážitkem zejména díky pečlivé přípravě studentů a jejich pedagožky Bronislavy Grebíkové.

filetype_pdf

Prio PRIO, Listopad 2014
Týmy mladých ekonomů bojovaly o postup do celostátního finále
Krajské kolo celorepublikové soutěže Ekonomický tým, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Asociací obchodních akademií...

Krajské kolo celorepublikové soutěže Ekonomický tým, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s Asociací obchodních akademií, organizovala v Moravskoslezském kraji porubská Obchodní akademie. „Do krajského kola se nominovaly týmy z šesti středních škol. V první části soutěže musela tříčlenná družsta studentů prokázat své znalosti z profilových předmětů studovaných oborů, tzn. z ekonomiky, účetnictví, práva a informačních a komunikačních technologií. V druhé části měli studenti hodinu na přípravu prezentace na téma Jaké ekonomické a jiné aspekty mohou zastavit odliv mladách lidí z našeho kraje? Tu pak museli obhájit před odbornou porotou,“ sdělila ředitelka Obchodní akademie Marie Katapodisová. Krajské kolo soutěže vyhrála Obchodní akademie a VOŠS z Ostravy-Mariánských hor, která bude reprezentovat Moravskoslezský kraj 9. prosince v celostátním finále v Jihlavě.

filetype_pdf

Moravskoslezský deník Moravskoslezský deník, 03. 12. 2014
Co je na Obchodní akademii v Ostrave-Porube nového?
Ve čtvrtek 13. listopadu jsme díky paní profesorce Janě Krejčí mohli „na naší půdě“ už podruhé uvítat pana Tomáše Graumanna, jedno z Wintonových dětí....

Ve čtvrtek 13. listopadu jsme díky paní profesorce Janě Krejčí mohli „na naší půdě“ už podruhé uvítat pana Tomáše Graumanna, jedno z Wintonových dětí.

Kdo přesně je Tomáš Graumann? Narodil se roku 1931 v brněnské židovské rodině, která svou víru nepraktikovala. Jeho rodiče se brzy rozvedli, on pak žil s maminkou, otčímem a mladším bratrem.

V srpnu 1939 jako s osmiletým se s ním maminka a babička rozloučily, aby ho poslaly do skotského bezpečí. Jeho tehdy nemocnému bratrovi byla tato příležitost odepřena, jelikož 1. září 1939 vypukla 2. světová válka, a tak další vlak s židovskými dětmi už z Prahy nevyjel. Ve Skotsku Tomáš pomalu zapomínal češtinu a učil se anglicky. Vzdělával se na zdravotnické škole, protestantský pastor ho přivedl ke křesťanství. Po válce se pan Tomáš Graumann dozvěděl, že nikdo z jeho rodiny holocaust nepřežil. Proč a ke komu by se vracel? Odjel (1957-1966) jako misionář na Filipíny. Tam poznal svou budoucí ženu Caroline. Na Filipínách se vzali, později odjeli do USA, vlasti jeho ženy. Adoptovali dvě děti, dvě se jim pak ještě narodily. Dnes mají osm vnuček a jednoho vnuka. Pan Graumann jim peče muffiny.

Po pádu totalitního režimu se vrátili do naší republiky. Pan Graumann vypráví svůj příběh. Doprovází ho jeho žena. Navštěvují základní a střední školy. Byli také na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Besedy se zúčastnili studenti čtyř tříd. Ticho v aule bylo možné krájet. Hodnocení studentů? „Jedna z nejlepších akcí, které jste pro nás na škole připravili,“ řekli studenti čtvrtých ročníku.

Závěrem? Určite žijeme v jiné a hlavně spokojenější době! Přejeme si, aby se historie neopakovala.

Michal Laryš, student 4. ročníku oboru informační technologie

Moravskoslezský deník Moravskoslezský deník (číslo 244) - 17. 10. 2014
Nejlepší ekonomové z kraje soutěžili na OA v Ostravě-Porubě
V letošním školním roce se poprvé pořádala krajská kola již tradiční celostátní soutěže EKONOMICKÝ TÝM, která byla vzhlášena MŠMT a Asociací obchodních akademií...

V letošním školním roce se poprvé pořádala krajská kola již tradiční celostátní soutěže EKONOMICKÝ TÝM, která byla vzhlášena MŠMT a Asociací obchodních akademií. Zapojit se mohli žáci 4. ročníků studijních oborů „obchodní akademie“ a „ekonomické lyceum“. Organizátorem soutěže v našem kraji byla Obchodní akademie v Ostravě-Porubě.

Do krajského kola, které proběhlo 7. října, se nominovalo celkem šest středních škol zřizovaných krajem.

V první části soutěže zpracovávaly tříčlenné týmy studentů testy z tematických oblastí profilových předmětů studovaných oborů: ekonomiky, účetnictví, práva a ICT. Pracovali na počítačích v prostředí Moodle. Druhá část soutěže byla zaměřena na prezentaci odborného eokonomického tématu před komisí. Týmy studentů si v průběhu šedesáti minut připravovaly s dostupností informací na internetu prezentaci v MS PowerPoint na téma Jaké ekonomické a jiné aspekty mohou zastavit odliv mladých lidí z našeho kraje? Spousta myšlenek a názorů studentů byla jistě podnětná i pro odbornou porotu, složenou ze členů zastupitelstva kraje a výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, z Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání Úřadu práce Ostrava, z odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, z Komerční banky a GE Money Bank. Nejlepší týmy ze všech krajů postoupí do celostátního finále, které proběhne letos v prosinci v Jihlavě. Dvoukolový charakter soutěže umožní středním školám s nejlepšími žáky v ekonomických disciplínách v ČR získat prostředky z rozvojového programu MŠMT „Excelence středních škol“.

filetype_pdf

Prio PRIO, květen 2014
Noc s Andersenem
V noci ze 4. na 5. dubna mohly děti nocovat v knihovnách po celé republice. Dvacítka malých čtenářů se na Noci s Andersenem...

V noci ze 4. na 5. dubna mohly děti nocovat v knihovnách po celé republice. Dvacítka malých čtenářů se na Noci s Andersenem sešla i v knihovně na Vietnamské ulici. „Páteční noc měly děti pořádně nabitou. Pod vedením lektorek Báry Kaštovské a Evy Muchové si vyzkoušely street dance a irské tancem, s komisařem Vrtapkou se vydaly po stopách zločinu a s tajemným průvodcem pátraly po ukrytém pokladu,“ přiblížila program vedoucí knihovny Eva Chudejová s tím, že nechyběly ani soutěže. „Ráda bych poděkovala lektorkám z Domu dětí a mládeže a studentovi Obchodní akademie Petru Polochovi a jeho spolužákům, kteří nám při akci i sestavování programu pro děti pomáhali.“ Uvedla Eva Chudejová.

Učitelské noviny Učitelské noviny, 45/2013
Projektový den k přírodním vědám
Interaktivně k přírodním vědám je název projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky...

Interaktivně k přírodním vědám je název projektu spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Na obchodní akademii v Ostravě-Porubě proběhl v závěru min. školního roku PROJEKTOVÝ DEN, v průběhu kterého reprezentovali týmy žáků školy svá zpracovaná odborná témata z oblasti přírodních věd. Šlo o velmi úspěšnou aktivitu projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0069 Interaktivně k přírodním vědám, jehož cílem je zvýšení motivace žáků ke studiu matematiky, biologie, fyziky a chemie a tím k jejich snadnější adaptabilitě při studiu na přírodovědně nebo technicky zaměřených oborech vysokých škol. Velkou příležitostí pro směrování jejich budoucí profesní kariéry jsou např. studijní obory VŠB-TU Ostrava: Technologie a hospodaření s vodou, Environmentální management, Geoinformatika, Komerční inženýrství v oblasti surovin, Chemie a technologie životního prostředí.

Celkem 13 týmů prezentovalo témata z oblasti ovzduší, ekologie, chemického průmyslu, energetiky, vodního hospodářství a minerálních vod. Jejich výkony hodnotili odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu Ostrava, Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě, Úpravny vody SMVaK – Podhradí, IT specialista a ředitelka školy. Mezi vzácnými hosty byl také místostarosta Úřadu městského obvodu Poruba a vedoucí Institutu environmentálního inženýrství HGF a předseda senátu HGF VŠB-TU Ostrava, kteří ocenili vysokou úroveň práce studentů i pedagogů školy.

Této finální aktivitě předcházela tvorba inovativních interaktivních výukových materiálů modulů přírodovědných předmětů pedagogy školy ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy a s odborníky z praxe. Moderní výukové materiály tak odpovídají současným aktuálním požadavkům a trendům praxe a umožňují využití aktivních metod výuky. Byly rovněž ověřovány na cílové skupině žáků prostřednictvím pilotních kurzů.

Teoretické vědomosti z výukových materiálů si studenti školy obohacovali a doplňovali v průběhu velmi zajímavých exkurzí spojených s besedami s odborníky v reálném prostředí firem. Ke sbírání materiálu a zpracování témat na projektový den jim sloužil fotoaparát, videokamera a notebooky, pořízené z rozpočtu projektu. Navštívili elektrárny Lipno, Temelín, Dlouhé Stráně; vodní dílo Slezská Harta, Ústřední čistírnu odpadních vod a Úpravnu vody v Ostravě, Úpravnu vody Podhradí, Český hydrometeorologický ústav Ostrava, Borsodchem MCHZ Ostrava, Evraz Vítkovice Steel, Vítkovice Hammering, Dolní oblast Vítkovice – Vysoké pece a Hanáckou kyselku v Moštěnicích.

Projekt pokračuje i ve školním roce 2013/2014, kdy se zapojí také noví studenti 1. Ročníků.

Další informace k projektu jsou na stránkách školy www.oa-poruba.cz.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy, manažerka projektu

TV Polar TV Polar, videozáznam, regionální zprávy 29. 01. 2014 17:00
Studentů v Moravskoslezském kraji ubývá, střední školy o ně bojují
Záznam reportáže naleznete v...

Záznam reportáže naleznete v archívu TV Polar.

Prio PRIO, prosinec 2013
Přírodní vědy se učí i v praxi
Při výuce přírodovědných předmětů využívají v Obchodní akademii už od minulého školního roku...

Při výuce přírodovědných předmětů využívají v Obchodní akademii už od minulého školního roku inovativní interaktivní výukové materiály, které vytvořili učitelé školy ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy a odborníky z praxe. „Nové materiály i metody využíváme v projektu Interaktivně k přírodním vědám, jehož cílem je zvýšení motivace žáků ke studiu matematiky, biologie, fyziky a chemie a tím k jejich snadnější adaptabilitě při studiu na přírodovědně nebo technicky zaměřených oborech vysokých škol,“ informovala ředitelka Obchodní akademie Marie Katapodisová.

V prvním ročníku projektu si žáci doplňovali své teoretické vědomosti z výukových materiálů při exkurzích, které představili v závěru školního roku na Projektovém dnu.

Projekt Interaktivně k přírodním vědám, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, pokračuje i ve školním roce 2013/2014, kdy se do něj zapojili také studenti prvních ročníků.

filetype_pdf

TV Polar TV Polar, videozáznam, regionální zprávy 06. 11. 2013 16:00
Maraton čtení
Informace o maratonu čtení a odkaz na videozáznam naleznete v sekci: Hlavní stránka / Obchodní akademie informuje...

Informace o maratonu čtení a odkaz na videozáznam naleznete v sekci: Hlavní stránka / Obchodní akademie informuje.

TV Polar TV Polar, videozáznam, 5:34 - 7:09 - (25. 06. 2013)
Projekty rozšiřují studentům možnosti uplatnění
Informace o projektu a odkaz na videozáznam naleznete v sekci: Projekty / OPVK interaktivně k přírodním vědám...

Informace o projektu a odkaz na videozáznam naleznete v sekci: Projekty / OPVK interaktivně k přírodním vědám.

Naše Ostrava Naše Ostrava, 16. 06. 2013
Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků
Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, je střední školou s více než stoletou tradicí ekonomického vzdělávání....

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, je střední školou s více než stoletou tradicí ekonomického vzdělávání. Protože důraz na kvalitu a a efektivitu vzdělávacího procesu patří mezi její priority, systematickyse věnuje dalšímu vzdělávání svých pedagogických pracovníků. Dnešní studenti jsou generací, která již od dětství vyrůstá obklopená digitání technologií. Bez internetu, mobilních telefonů, komunikace prostřednictvím e-mailů a na sociálních sítích si již mnozí z niche nedokážou svůj běžný den ani představit. Pro učitele je proto nezbytnou nutností umět komunikovat způsobem a prostředky svých žáků, připravit výuku tak, aby žáci mohli rychle přijímat informace a zpracovávat požadavky z paralelních zdrojů. Další vysoké nároky jsou na ně kladeny v oblasti klíčových a odborných kompetencí stanovených školním vzdělávacím programem „Brána do světa ekonomiky” u studijního oboru obchodní akademie a ekonomické lyceum a „Brána do světa informatiky a ekonomiky” u oboru informační technologie.

Obchodní akademie proto využila úspěšně výzvu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – oblast podpory Další vzdělávání pracovníků škola a školských zařízení a od února 2012 do června 2013 realizovala projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, registrační číslo CZ.1.07/1.2.44/01.0011. Na základě poskytnutých prostředků z Evropského sociálního fondu s Státního rozpočtu ČR proběhlo komplexní vzdělávání pedagogických pracovníků ve třech oblastech: využívání ICT ve výuce, kurikulírní reforma a cizí jazyk.

Účastníky vzdělávání byli vyučující všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů. Původně plánovaných počet 61 úspěšně podpořených účastníků byl za dobu realizace projektu dokonce překročen. Pedagogové měli možnost prostřednictvním celkem 16 kurzů akreditovaných MŠMT získat požadované vědomosti a dovednosti např. v MS PowerPoint pro potřebu přípravy prezentací do výuky, v MS Excel pro potřebu tvorby materiálů a podkladů pro výuku, v Adobe Acrobat a Adobe Photoshop, v Moodle pro potřebu e-learningové výuky, v práci s interaktivní tabulí. Velmi zajímavé byly kurzy zaměřené na projektové vyučování, na kreativní myšlení pedagoga, jako je asertivní jednání, zvládání stresu a řešení obtížných situací ve škole. Téměř třetina pedagogů školy se zdokonalila v anglickém jazyce. Všechny kurzy probíhaly formou prezenční výuky především ve dnech vedlejších prázdnin a po vyučování v učebnách školy, které jsou pro vzdělvání plně vybaveny potřebnou informační a interaktivní technikou.

Realizací projetu byly naplněny cíle – rozvoj využívání ICT v podobě aktivních metod výuky, výuky s využitím interaktivní tabule a PC aplikací a programů pro tvorbu výukových materiálů. Zdokonalením dovedností pedagogů v rozvoji klíčových i odborných kompetencí studentů a bylo dosaženo dalšího cíle. Podpořen byl rovněž rozvoj klíčových dovedností pedagogů vedoucích ke zlepšení vzájemné komunikace se studenty a k pozitivnímu klimatu školy, k rozšíření jejich komunikačních dovedností v anglickém jazyce.

Pedagogičtí pracovníci Obchodní akademie v Ostravě-Porubě tak dosáhnou dalšího zatraktivnění a zpestření vzdělávání, zavedou nové nástroje rozvíjení kreativity a aktivizace studentů do výuky.

Za realizační tým projektu

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

filetype_pdf

Moravskoslezský deník Moravskoslezský deník, 13. 03. 2013
Vysokoškoláci z celého světa na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě
Na základě spolupráce se společností AIESEC Ostrava naplňovala Obchodní akademie v Ostravě-Porubě v průběhu...

Na základě spolupráce se společností AIESEC Ostrava naplňovala Obchodní akademie v Ostravě-Porubě v průběhu celého týdne od 24. února do 3. března cíle projektu EDISON, tzn. prezentaci zemí původu zahraničních hostů a kulturytěchtozemí.

Vysokoškolští studenti ze šesti zemísvěta – Brazílie, Argentiny, Austrálie, Indonésie, Turecka a Bulharska – se v průběhu týdne setkávali ve vyučovacích hodinách se všemi studenty školy. Velmi zajímavě prezentovali geografii, tradice a kulturu svých zemí. Prezentaci obohatili ukázkami národníhudby, tradičních tanců, typické fauny a flóry, historických památek i nové, moderní architektury. Získali tak nové zkušenosti s prací a komunikací se středoškoláky. Ani studenti obchodní akademie se nenechali zahanbit. Měli připravené krátké tematické prezentace např. o své škole, našem městě, o Praze, České republice. Hovořili o Vánocích, Velikonocích, tradicích, zvyklostech, o způsobu trávení volného času, o politice, o kultuře, o sportu, hudbě, módě a o jiných zajímavých oblastech. V hodinách probíhaly velmi živé a uvolněné diskuse – a všechny samozřejmě v angličtině. Studenti měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si anglickou konverzaci se vzdělanými mladými lidmi z celého světa na témata, která je nejvíce zajímají.

Tato multikulturní aktivita jazykově i kulturně obohatila studenty i pedagogy naší školy. Vznikly nové přátelské vztahy. Zahraniční hosté rovněž poznali velmi zblízka český způsob života, bydlení a stravování díky ochotným odičům studentů školy, u kterých bydleli a kteří se jim věnovali i ve volném čase, aby je seznámili s Porubou a celou Ostravou. Vyučující anglického jazyka, kteří se významně podílelina přípravě celotýdenního programu, hodnotili pozitivní přínos projektu ke zvyšování úrovně vzdělání studentů v anglickém jazyce.

PRIO PRIO, únor 2013
Vysokoškoláci z celého světa navštívili porubské školy
Vysokoškolští studenti z Brazílie, Argentiny, Austrálie, Indonésie, Turecka a Bulharska navštívili poslední únorový týden porubskou Obchodní akademii, aby její studenty...

Vysokoškolští studenti z Brazílie, Argentiny, Austrálie, Indonésie, Turecka a Bulharska navštívili poslední únorový týden porubskou Obchodní akademii, aby její studenty seznámili s geografií, tradicemi i kulturou svých zemí. „Prezentace obohatili ukázkami národní hudby, typické fauny a flóry, historických památek i nové moderní architektury,“ přiblížila pobyt zahraničních hostů ředitelka Obchodní akademie Marie Katapodisová. Ani čeští studenti se nenechali zahanbit. Představili návštěvníkům svou školu, vyprávěli jim zajímavosti o Ostravě i o celé České republice. Na pořadu byly také informace z politiky, sportu, kultury, módy a dalších oblastí. To vše probíhalo v anglickém jazyce.

Zahraniční studenti zavítali také do Základní školy, Porubská 831. I zde představili žákům země, ze kterých pocházejí. Děti tak měly možnost při besedách a workshopech porovnat způsoby života v České republice a v jiných státech světa.

Školy uspořádaly akci ve spolupráci se studentskou organizací AIESEC Ostrava v rámci vzdělávacího projektu EDISON.

filetype_pdf

PRIO PRIO, červenec 2012
Finanční gramotnost
Zlepšit finanční gramotnosti studentů středních škol je cílem projektu ČS Finanční excelence pro školy, který připravilo ministerstvo školství ve spolupráci s ....

Zlepšit finanční gramotnosti studentů středních škol je cílem projektu ČS Finanční excelence pro školy, který připravilo ministerstvo školství ve spolupráci s Českou spořitelnou. Mezi prvních dvanáct vzdělávacích institucí, v nich je projekt realizován, byla vybrána Obchodní akademi v Ostravě-Porubě. Studentům přinese zkušenosti z oblasti osobních financí a zvýší tak jejich konkurenceschopnost při hledání zaměstnání.

filetype_pdf

Pedagogický kurýr Pedagogický kurýr NIDV, březen 2012
Projekty pomáhají zkvalitnit vzdělávání
Oprávnění používat titul Světová škola bylo uděleno Obchodní akademii v Ostravě-Porubě....

Oprávnění používat titul Světová škola bylo uděleno Obchodní akademii v Ostravě-Porubě.
Obchodní akademie v Ostravě-Porubě se v září 2009 zapojila do mezinárodního projektu Světová škola .V průběhu tří let se do aktivit spojených s projektem zapojily stovky dnes již bývalých, ale i současných studentů se svými pedagogy. Ke spolupráci jsme přizvali místní partnery, v prvních dvou letech to byli žáci Základní školy Ukrajinská pod vedením učitele Společenských věd Mgr. Varmuse a zaměstnanci porubského Kauflandu.Ti všichni nám vyšli vstříc a velmi ochotně se podíleli na vyplnění dotazníků s problematikou rasismu.

V posledním roce projektu naše téma ideologického rázu bylo pozměněno na Etickou spotřebu a problematiku Fair Tradu. Navázali jsme spolupráci se školami v Polsku, Rakousku i na Slovensku. Dotazník vypracovaný na naší škole se stal vzorovým příkladem pro ostatní školy / české i zahraniční / zapojené do tohoto projektu. Velkým úspěchem bylo jeho uveřejnění s nabídkou spolupráce na mezinárodních stránkách Světové školy. V poslední roce projektu se také naši místní partneři rozšířili o státní zaměstnance Městského úřadu v Ostravě-Porubě. Namátkou bych vyjmenovala pár akcí, které se v minulém období vztahovaly k projektu: podpora iniciativy ke změnám klimatu 11/2009, Canada Days 4/2010, dotazníkové šetření Rasismus, Etická spotřeba, Fair Trade 11/2009, návštěva koordinátorů Světové školy / p.Pernicová, p.Skalická / 6/2010, prezentace školy a aktivit na mez. stránkách Světové školy, besedy Rasismus nejen na Ostravsku s Bc. Poláčkovou 6/2010, výtvarná soutěž Zrcadlo světa, besedy Interkulturní výchova s Mgr. Kocourkem, aplikovaným sociologem, workshopy na téma Menšiny, Azyl, Lidská práva s přednášejícími Janou Bělohlávkovou, školitelkou Mezikulturních programů, MgA. Kantorem, p.Gížovou a dalšími. Každá akce svým způsobem obohatila znalosti studentů, podnítila jejich zájem o další možnou problematiku.

Po třech letech práce na projektu bylo Obchodní akademii v Ostravě-Porubě uděleno společností Člověk v tísni oprávnění používat titul Světová škola. Osobně si myslím, že přínosem projektu je možnost jednotlivých škol prezentovat své aktivity veřejně, navázat spolupráci s místními partnery, zjistit, že určitý druh práce není zbytečný, protože vždy se najdou lidi, kteří jednotlivé aktivity ocení. Zanedbatelná není ani komunikace v rámci navázané mezinárodní spolupráce.

Mgr. Jana Kondeková, koordinátor projetu Světová škola na OA Poruba

filetype_pdf

PRIO PRIO, březen 2012
Projekty pomáhají zkvalitnit vzdělávání
Do nového roku vykročila Obchodní akademie na Polské ulici se dvěma schválenými projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost....

Do nového roku vykročila Obchodní akademie na Polské ulici se dvěma schválenými projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jejichž aktivity budou kryty finančními prostředky ESF EU a MŠMT ČR. Projekt Interaktivně k přírodním vědám je zaměřen na vytváření multimediálních výukových materiálů modulů z chemie, fyziky, biologie a matematiky ve vazbě na spolupráci s odborníky firem a vysokou školou. „Žáci budou do projektu zapojeni formou hodnocení výukových materiálů, zúčastní se mnoha besed s odborníky a zajímavých exkurzí do reálného prostředí fi rem. Cílem 2,5letého projektu je zvýšení motivace žáků školy pro studium přírodovědných předmětů,“ říká Marie Katapodisová, ředitelka Obchodní akademie. Druhý projekt Podpora profesního rozvoje významně přispěje k dalšímu vzdělávání pedagogů školy v oblastech kurikulární reformy, cizích jazyků a využívání ICT ve výuce.

Kromě realizace vlastních projektů bude škola spolupracovat také s VŠB-TU Ostrava jako partner v projektu Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy, který přinese pedagogům a žákům mnoho zajímavých aktivit a zážitkových forem učení. K dalšímu zlepšení podmínek ve vzdělávání přispěje již schválený projekt EU – peníze středním školám, jehož realizace bude ve škole zahájena v září 2012. Aktivní a úspěšná projektová činnost umožní Obchodní akademii vybavit učebny novou multimediální technikou, obnovit vybavení počítačových učeben a poskytnout žákům zajímavé výukové pomůcky včetně notebooků. …

filetype_pdf

Ostravská radnice Ostravská radnice, 02/2012
Projekty zlepšují kvalitu výuky
Obchodní akademie v Ostravě-Porubě úspěšně pracuje se dvěma projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ....

Obchodní akademie v Ostravě-Porubě úspěšně pracuje se dvěma projekty operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financovanými z EU i ministerstva školství. Projekt Interaktivně k přírodním vědám je v rámci zvyšování kvality vzdělávání zaměřen na multimediální výukové materiály z chemie, fyziky, biologie a matematiky. Žáci jsou do projektu zapojeni formou hodnocení těchto materiálů, během dvou a půl roku trvání projektu se zúčastní mnoha besed a exkurzí. Druhý projekt s názvem Podpora profesního rozvoje významně přispěje k dalšímu vzdělávání pedagogů školy v oblastech kurikulární reformy, cizích jazyků a využívání nových technologií ve výuce. Obchodní akademie chce také spolupracovat s VŠB v projektu Kosmické souvislosti aneb Astronomie pro školy. Letos v září začne škola realizovat evropský projekt EU-peníze středním školám. Projekty umožní vybavit učebny novou multimediální technikou, obnovit počítačové učebny či poskytnout žákům notebooky.

filetype_pdf

Zpravodaj světová škola Zpravodaj světová škola, červen 2011
OA v Ostravě-Porubě informuje o aktivitách v rámci projektu
V pátek 20. 05. 2011 se dvě třídy druhého ročníku studijního oboru obchodní akademie zúčastnily besedy s problematikou rasismu a xenofobie....

V pátek 20. 05. 2011 se dvě třídy druhého ročníku studijního oboru obchodní akademie zúčastnily besedy s problematikou rasismu a xenofobie. Lektorkou byla Jana Bělohlávková, která dlouhodobě pracuje pro organizaci Mládež v akci, metodikem na akci byl MgA. Petr Kantor. Na naší škole tyto besedy proběhly také v rámci celosvětového projektu Světová škola.

V první části, po vzájemném seznámení se, byly na programu besedy pojmy, které se dotýkají problematiky rasismu a xenofobie (násilí, tolerance, emancipace, náboženství, norma, demonstrace, …).

Druhá část besedy byla zaměřena na příběhy cizinců, které se odehrály na území naší republiky. Studenti je
měli ztvárnit do podoby komiksů a poté je převyprávět i s vlastním doplněním konce příběhu.

Závěrečná část besedy po shrnutí problematiky rasismu a xenofobie byla věnována diskusi studentů.

filetype_pdf

Zpravodaj ČSVE, 04/2011 Zpravodaj ČSVE, 04/2011
Pořádané akce
Měsíc duben byl bohatý na přednášky o větrných elektrárnách. Zvýšený zájem může souviset s 22. dubnem, který je celosvětovým...

Měsíc duben byl bohatý na přednášky o větrných elektrárnách. Zvýšený zájem může souviset s 22. dubnem, který je celosvětovým Dnem Země.

První přednáška měsíce dubna zazněla na naší nejslavnější univerzitě, a to v pondělí 4. dubna na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Účast na přednášce byla pro studenty dobrovolná, přičemž termín v pondělním odpoledni zřejmě zapříčinil nižší účast posluchačů. O to zajímavější však bylo jejich složení. Zúčastnily se totiž také studentky ze Švýcarska, ze Slovenska a z Polska a také student z Kazachstánu. Bylo patrné, že toto téma je v zahraničí velmi často diskutované a lidé jsou k němu velmi otevření. Na rozdíl od ČR, kde se k větrné energetice velice často přistupuje dogmaticky a na vše s ní souvisící se již preventivně říká NE.

V dalším týdnu jsme cestovali na Pardubickou univerzitu, přesněji na Ekonomicko-správní fakultu. Na tuto přednášku přijala moje pozvání Mgr. Cinková, právnička, která se věnuje oblasti povolovacího procesu větrných elektráren a výkladu zákonů a norem přímo se dotýkajících tohoto oboru.

Její část přednášky studenty velmi zaujala, protože hovořila o procesech, které nejspíše budou denním chlebem jejich budoucích zaměstnání.

Díky vstřícnému přístupu Mgr. Štencové jsme ve stejný den uspořádali ještě 2 přednášky pro studenty Střední průmyslové školy strojnické, technické a vyšší odborné školy v Chrudimi. Celkem si nás vyslechlo na 80 studentů. Bylo vidět, že se jedná o školu s kvalitní výukou, protože studenti měli spoustu vysoce odborných dotazů.

V týdnu před velikonocemi jsem pak po dlouhé době zavítal na základní školu. Přesněji řečeno na ZŠ v Pustiměři. Při dvou po sobě jdoucích přednáškách se dostavila většina žáků druhého stupně zdejší školy. Je velice zajímavé být po přednášce pod palbou velice pestrých otázek žáků základní školy, neboť jsou to hlavy otevřené, které ještě nemají mysl deformovanou koloběhem života….

Těsně před velikonočními prázdninami pak ještě proběhla přednáška pro ISŠ v Sokolnicích u Brna, kde mne čekalo velice odborné prostředí. Jedním z nosných studijních oborů je zde technik silnoproudých zařízení a technik elektronických zařízení. Díky velkému prostoru pro přednášku zde bylo přes 120 studentů všech ročníků.

Po velikonocích jsem pak zamířil i do podnikatelského prostředí. O přednášku České společnosti pro větrnou energii projevila zájem OA Poruba. Na dvou přednáškách pro studenty ekonomického lycea a informatiky v ekonomice jsem přivítal přibližně 75 studentů.

filetype_pdf

Pedagogický kurýr NIDV Pedagogický kurýr NIDV, únor 2011
OA Poruba
Přednášky na téma Letní škola rozvojové spolupráce na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě 27.1.2011 se naši...

Přednášky na téma Letní škola rozvojové spolupráce na Obchodní akademii v Ostravě-Porubě
27.1.2011 se naši studenti / L1., A 2.A, A 2.B, A 3.A, A 3.B, L 3.B / zúčastnili přednášek na téma
Letní škola rozvojové spolupráce. Tyto přednášky pořádá pro studenty středních škol Katedra
rozvojové spolupráce Univerzity Palackého s lektory, kteří se zapojili do projektů v rozvojových
zemích. Témata na naší škole se týkala Mongolska a Kostariky / historie, současnost, spolupráce, …/.

Přednášejícími byly Bc. Eva Málková a Bc. Eva Válková.

Více na www.development.upol.cz

Mgr. Jana Kondeková, garant Společenských věd na OA Poruba

filetype_pdf

Ostravská radnice Ostravská radnice, 01/2011
Studenti o památkách
Obchodní akademie v Porubě se zapojila do projektu „Comenius – Partnerství škol v rámci celoživotního učení“ s názvem...

Obchodní akademie v Porubě se zapojila do projektu „Comenius – Partnerství škol v rámci celoživotního učení“ s názvem „Objektive des Weltkulturerbes UNESCO in Europa“. Grant přidělený škole Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy je dvouletý, komunikace probíhá v němčině. Cílem je poznání památek, získání povědomí o způsobu života v partnerských zemích aj. Studenti připravují multimediální prezentace, euroatlasy objektů UNESCO, dokumenty a webové stránky. Porubská Obchodní akademie nedávno hostila studenty a pedagogy ze zahraničí. Garantka projektu Zuzana Šafránková pro ně připravil pestrý program s návštěvou památek UNESCO v Praze, Žďáru n. S., Třebíči a Kroměříži. Hosté obdivovali také pamětihodnosti Ostravy. (MK)

filetype_pdf

Zpravodaj JA, 11/12 2010 Ostravská radnice, 01. 11. 2010
DRINKS.LIFE.EMOTION. – Innovation Camp Ostrava 2010
V úterý 16. Listopadu se v Ostravě v prostorách Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské konal již druhý ročník unikátní celodenní soutěže pro studenty...

V úterý 16. Listopadu se v Ostravě v prostorách Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské konal již druhý ročník unikátní celodenní soutěže pro studenty středních odborných škol Creativity & Innovation Challenge, do níž se letos zapojilo 100 studentů středních odborných škol z celé České republiky a dalších 20 vysokoškolských studentů oboru Marketing a Management EkF VŠB-TU, kteří vystupovali jako koučové soutěžních týmů. Soutěž probíhá celkem ve 13 zemích a je částečně financovaná Evropskou unií v rámci programu Leonardo da Vinci.

Ostravské kolo soutěže pořádala již tradičně organizace Junior Achievement tentokrát ve spolupráci s generálním partnerem akce společností Kofola Holding a.s. , pod názvem „Drinks, life, emotion“ . Velkou podporu získala akce i ze strany zástupců VŠB-TU. „Tématem soutěže bylo zpracovat inovační projekt na uvedení nového značkového produktu do portfolia společnosti Kofola, který by naplňoval požadavky věkové skupiny 15 – 25 let a současně se stal nepřehlédnutelnou inovací v kategorii nealkoholických nápojů na českém trhu.“ říká Josef Müller, výkonný ředitel Junior Achievement, o zadání, které si pro studenty přichystala společnost Kofola.

Studenti měli na zpracování zadání pouhé čtyři hodiny. Pracovali pod tlakem a navíc v týmu s lidmi, které neznali. Každý tým vel kouč, student Ekonomické fakulty VŠB-TU, který ho kreativně motivoval a dohlížel, aby se soutěžící neodklonili od zadaného tématu. „Největším překvapením pro mne bylo nadšení studentů. Trochu jsem se obával, že budu muset zápasit s jejich (ne)motivací, ale opak byl pravdou. Byla radost s nimi pracovat.“ sdělil jeden z koučů Petr Jonák. Studenti měli rovněž v průběhu soutěže možnost využít porady se skutečnými odborníky z praxe. Tito odborní konzultanti poskytovali studentům rady zejména z oblasti marketingu. Především tuto zkušenost si studenti velmi chválili, neboť získali spoustu poznatků využitelných v praxi.

Soutěž vyvrcholila ve velkém přednáškovém sále Ekonomické fakulty prezentacemi všech 20ti týmů, po jejichž skončení vybrala odborná porota složená z významných osobností a odborníků moravskoslezského kraje 3 nejlepší týmy, které získaly hodnotné ceny od spolupracujících partnerů a firem. „Porota hodnotila jednotlivé týmy nejen na základě jejich nápadu na nový nápoj, ale dalšími kritérii hodnocení byl např. i týmový duch, samotná prezentace týmu, týmem sestavený marketingový mix a zejména kreativní a inovativní přístup,“ vysvětluje doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc. , vedoucí Katedry marketingu a managementu EkF VŠB-TU, který byl zároveň předsedou odborné poroty.

První příčku nakonec obsadil soutěžní tým č. 9, jehož produktem byl nápoj ČokoLove. Členy vítězného týmu byli: Karel Bažan z OA v Ostravě-Porubě, Veronika Merglová z OA ve Stříbře, Beata Gančařová ze SŠ v Opavě, Martin Horáček ze SOŠ a SOU v Pardubicích a Andrea Pravdová ze SPŠ v Ostravě-Vítkovicích.

Celý den byl přímo nabitý dojmy a zážitky. Studenti si neodnášeli domů jen nové poznatky nebo profesní zkušenosti, ale navázali kontakty s novými lidmi, komunikovali se zástupci velkých firem a poznali vysokoškolské prostředí. Druhé kolo této, mezi studenty velmi oblíbené soutěže, se uskuteční na jaře příštího roku v Praze. Z obou kol soutěže bude následně vybráno 5 studentů z vítězných týmů s výbornou znalostí angličtiny, kteří budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodním evropském finále soutěže European Creativity & Innovation Challenge 2011, jež proběhne 18. – 30. května 2011 v Bruselu.

filetype_pdf

Moravskoslezský deník Moravskoslezský deník, 05. 01. 2011
Studenti Obchodní akademie v Evropském parlamentu
Na konci listopadu loňského roku studenti druhého ročníku Obchodní akademie, Ostrava-Poruba na ulici Polské pod vedením třídní profesorky...

Na konci listopadu loňského roku studenti druhého ročníku Obchodní akademie Ostrava-Poruba na ulici Polské pod vedením třídní profesorky PaedDr. Miroslavy Majlišové reprezentovali Českou republiku v projektu Euroscola, a to v samotném francouzském sídle Evropského parlamentu, ve Štrasburku. Účast na tomto unikátním projektu byla odměnou za výhru v internetové vědomostní soutěži s tematikou Evropské unie. Studenti tak měli jedinečnou možnost diskutovat s mladými lidmi ostatních zemí EU o problémech, jimiž se zpravidla zabývají europoslanci. Pro všechny účastníky byl připraven celodenní program. Studenti byli rozděleni do několika mnohonárodnostních skupin, ve kterých diskutovali, především v anglickém a francouzském jazyce, o předem stanovených tématech. Mluvčí každé skupiny pak v jednacím sále prezentovali závěry svých týmů a odpovídali na otázky k daným tématům. Další součástí programu byla soutěž Eurogame, do jejíhož finále se probojovala rovněž naše studentka. Účast na Euroscole, možnost navštívit velkolepou budovu Evropského parlamentu a vyzkoušet si své jazykové znalosti byly pro všechny mladé lidi z Obchodní akademie Ostrava-Poruba nezapomenutelnými zážitky.

filetype_pdf

Ostravská radnice Ostravská radnice, 01. 11. 2010
Škola s tradicí zve k návštěvě
Obchodní akademie na Polské ul. v Porubě zve na den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 25. listopadu od 14 do 18 hodin. Prohlédnete si školu se ...

Obchodní akademie na Polské ul. v Porubě zve na den otevřených dveří, který proběhne ve čtvrtek 25. listopadu od 14 do 18 hodin. Prohlédnete si školu se stoletou historií, získáte informace o studijních oborech a pravidlech přijímacího řízení. Dozvíte se vše o zapojení akademie do evropských projektů, o možnosti získání mezinárodního certifikátu ECDL, složení mezinárodních zkoušek z angličtiny CEFLA, státních zkoušek z psaní na klávesnici apod. (mk)

Přejít na článek (strana 14)

Moravskoslezský deník Moravskoslezský deník, 08. 04. 2010
Student Jiří Kakalejčík – zachránce přepadené ženy
Ostrava - Další tři lidé se mohou od čtvrtka pyšnit titulem Český pitaval, který je udělován za pomoc při...

Ostrava – Další tři lidé se mohou od čtvrtka pyšnit titulem Český pitaval, který je udělován za pomoc při dopadení pachatelů trestných činů. Ocenění získali Ivo, Jiří a Hana Kakalejčíkovi z Ostravy, kteří 1. března zachránili ženu, jež se stala obětí loupežného přepadení.

Přejít na článek