Environmentální výchova

Environmentální výchova je začleněna do tematických celků téměř všech vyučovacích předmětů. V rámci aktivit, zařazených do této výchovy se studenti účastní různých akcí a vytvářejí prezentace a projekty k významným dnům s environmentální problematikou.

Plán EVVO na OA Ostrava – Poruba ve školním roce 2023/2024

 1. Uplatňování ekologických aspektů environmentálního vzdělávání v jednotlivých předmětech podle plánu EVVO, případně dle potřeby aktualizovat obsahové stránky
 2. Vytváření ekologické nástěnky, zapojovat studenty ve tvorbě panelu ke dnům s ekologickou tematikou, podporovat zájem o problematiku klimatické změny…
 3. Doplňování materiálů do knihovničky – časopisy, brožury, metodické příručky, propagační materiál, aktuality….
 4. Spolupráce s institucemi OZO, ASA, ASEKOL, ZOO Ostrava, CHKO Poodří, Ostravské muzeum, Planetárium J. Palissy, Úpravnou vody Nová Ves, Ostravské lesy, Spolek mladých přírodovědců, Záchranná stanice zvířat Bartošovice, VŠB….
 5. Uplatňování spolupráce s vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci začleňování EVVO  do tematických celků, sledovat aktuální situaci v souvislosti s ekologickou problematikou
 6. Pokračování v třídění odpadů, zapojování učitelů a studentů do sběru použitých baterií a spotřebičů atd.
 7. Začleňování aktuálních informací EVVO na internetové stránky školy
 8. Zapojování do projektů Recyklohraní a dalších soutěží, podporovaných MŠMT, ve kterých studenti sbírají vybité baterie a drobné elektrospotřebiče, staré mobily, soutěží ve znalostech o třídění odpadů, navrhují modely na tříděný sběr
 9. Péče o zeleň a celkový vzhled školy, údržba školní zahrady
 10. Podporování třídění plastů ve třídách a na chodbách
 11. Organizování exkurzí do vybraných institucí, vycházek s ekologickou tématikou
 12. Organizování soutěží a besed s problematikou EVVO, promítání filmů s ekologickou tématikou, využití školní zahrady k enviromentálním aktivitám
 13. Využití samostatných prací studentů v předmětu Biologie a ekologie /referáty, aktuality, prezentace, plakáty…. /
 14. Zapojování se do akcí ke Dni Země – ve škole, v rámci města Ostravy, úklid odpadků  v okolí školy, sledovat udržitelný rozvoj 
 15. Podporování účasti na projektech s ekologickou tématikou
 16. Zajišťování exkurzí do OZO pro 1. ročníky

Mgr. J. Dorotíková, koordinátor EVVO

EKOLOGICKÉ AKTIVITY  ve školním roce 2022/2023

Říjen – projekce Planeta Země 3000 – „Magický Senegal“ – zúčastnily se třídy 2. A a 2. B
Listopad – fotografická soutěž ke Dni stromů –zapojila se třída 2. A
Prosinec – tvorba plakátů a prezentací s ekologickou tématikou – 2. a 3. ročníky
Leden – plnění úkolů z Recyklohraní – zapojeni studenti 1. – 3. ročníků
Únor – sběr elektrozařízení do soutěže Recyklohraní, do třídění plastů, papíru se zapojily 1.- 4. ročníky proběhlo uspořádání školního kola zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnili vybraní studenti 2. – 3 .ročníků, v okresním kole obsadil 2. místo A. Tomášek ze 3. C
Březen – prezentace a výroba plakátů ke Dni vody – třída 3. A
Duben – zapojení do celostátní soutěže – „Ukliďme Česko“ spojené s úklidem odpadků v okolí školy se třídami 1. B a 2. A, uskutečnily se soutěže ke Dni Země: literární a výtvarná, které se zúčastnily třídy 2. A, 2. B 28.4. – byl vyhlášena akce Zelený den pro planetu Zemi, do které se zapojily spolu s vyučujícími třídy 2. A, 2. C, 3. B, 1. A, 1. B – na úpravě školní zahrady se podílela třída 4. B a 3. B
Květen – proběhla exkurze do firmy OZO pro třídu 1. A
Červen – uskutečnila se exkurze do firmy Marlenka pro třídy 3. A. 3. B a exkurze do OZO pro třídy 1. C, 1. B, byly promítány prezentace na téma – Poznáváme Českou republiku s třídami 3. A a 3. B, na turistický kurz do Krkonoš vyjely s třídními učitelkami třídy 2. A, 2. B a v posledním týdnu probíhaly vycházky jednotlivých tříd s ekologickou tématikou – Poodří, CHKO Beskydy, Hranická propast, Zbrašovské aragonitové jeskyně, Slezskoostravský hrad……

Mgr. J. Dorotíková, koordinátor EVVO

ZAHRADA PRO NÁS – MY PRO ZAHRADU 2018

Plán EVVO na OA Ostrava – Poruba ve školním roce 2016/ 2017

 1. Uplatňování ekologických aspektů environmentálního vzdělávání v jednotlivých předmětech podle plánu EVVO, případně dle potřeby aktualizovat obsahové stránky
 2. Vytvoření ekologické nástěnky, zapojovat studenty ve tvorbě panelu ke dnům s ekologickou tematikou
 3. Doplňování materiálů do knihovničky – časopisy, brožury, metodické příručky, propagační materiál, aktuality….
 4. Spolupráce s institucemi OZO, ASA, ASEKOL, ZOO Ostrava, CHKO Poodří, Ostravské muzeum, Planetárium J. Palissy, Úpravnou vody Nová Ves, Ostravské lesy, Spolek mladých přírodovědců, Záchranná stanice zvířat Bartošovice
 5. Pokračování v třídění odpadů, zapojování učitelů a studentů do sběru papíru – soutěž společnosti A.S.A – Zelený strom
 6. Začlenit aktuální informace EVVO na internetové stránky školy
 7. Zapojování do projektů Recyklohraní, soutěže, podporované MŠMT, ve kterých studenti sbírají vybité baterie a drobné elektrospotřebiče, sběr starých mobilů, soutěží ve znalostech o třídění odpadů, navrhují modely na tříděný sběr
 8. Péče o zeleň a celkový vzhled školy, podporovat třídění plastů ve třídách – Ekohlídky
 9. Organizování exkurzí do vybraných institucí, vycházek s ekologickou tematikou
 10. Organizování soutěží a besed s problematikou EVVO, promítání filmů s ekologickou tematikou
 11. Uplatňování spolupráce s vyučujícími jednotlivých předmětů v rámci začleňování EVVO do tematických celků
 12. Využití samostatných prací studentů v předmětu Biologie a ekologie /referáty, aktuality, prezentace, plakáty…./
 13. Zapojování se do akcí ke Dni Země – ve škole, v rámci města Ostravy
 14. Účast na projektech s ekologickou tématikou ve spolupráci s VŠB
 15. Exkurze do OZO – vybrané ročníky

Vypracovala Mgr. J. Dorotíková

Ekologické aktivity ve školním roce 2014/2015

Červen

 • Exkurze do Marlenky (3. ročníky)

Květen

 • Exkurze do OZO (2.C, I3)

Duben

 • Úklid odpadků v okolí školy ke Dni Země
 • Soutěž ke Dni Země – tvorba EKODEXU, dekorativní výrobek z plastů

Březen

 • Prezentace a výroba plakátů ke Dni vody (1.A, 1.B)
 • Sběr papíru do soutěže Zelený strom – ASA

Leden

 • Plnění úkolů z Recyklohraní – zapojeni studenti z I3, 2.C
 • Sběr elektrozařízení do soutěže Recyklohraní

Prosinec

 • Tvorba plakátů a prezentací s ekologickou tématikou (1. ročníky)

Listopad

 • Soutěž EVVO na VŠB „Požární bezpečnost obcí“ (třída A 4.A – 4. místo)
 • Fotografická soutěž ke Dni stromů (V.Hráchová, A 4.A – 1. místo

Říjen

 • Zeměpisná projekce Planeta Země 3000 – Indonésie (2. ročníky)