Příjímací řízení 2023 – obor OA – MARKETING A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 po náhradním termínu

OBCHODNÍ AKADEMIE – MARKETING A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
98, 4 kB

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – MARKETING A DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
168, 2 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 349 44,30 41,00 39,00 124,30
34. 321 35,20 27,00 26,00 88,20

Datum zveřejnění:   18. května 2023

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo kde byl přijat v náhradním termínu.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy