Příjímací řízení 2023 – obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2023/2024 po náhradním termínu

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
172, 5 kB

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
99, 3 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 145 45,00 44,00 35,00 124,00
34. 123 26,30 28,00 23,00 77,30

 

Datum zveřejnění: 18. května 2023

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo kde byl přijat v náhradním termínu.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy