Makroekonomie

Výuka tohoto předmětu je ve 4. ročníku, s dotací dvou hodin týdně.
Cílem tohoto předmětu je naučit studenty pracovat s obecnými pojmy ekonomie. Vzdělávání v tomto předmětu směřuje k tomu, aby studenti sledovali průběžně aktuální dění v národní, evropské a světové ekonomice, dokázali odhadnout dopady opatření hospodářské politiky ve státě i v Evropské unii.

Studenti se postupně seznamují s vývojem ekonomického myšlení, se základními ekonomickými směry a školami.

Učivo první části je zaměřeno na pochopení a provázanost základních ekonomických pojmů, např. hranice produkčních možností, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha, potřeby a uspokojení potřeb, struktury trhů aj.

Učivo druhé části je zaměřeno na modelování zákonů nabídky poptávky a tržní rovnováhy.

Třetí část je zaměřena na makroekonomii státu – vysvětluje agregátní poptávku a nabídku, hospodářský cyklus, inflaci, nezaměstnanost a měření hrubého domácího produktu

Čtvrtá část je zaměřena na hospodářskou politiku státu. V této části jsou žáci seznámení s nástroji hospodářské politiky, které jsou schopny ovlivnit ekonomiku.

Pátá část je zaměřena na světové trhy a mezinárodní obchod, kde žáci získají přehled o mezinárodních organizacích.

Získané poznatky mohou dále studenti uplatnit a využít ve svém studiu na vysoké škole.