Logická olympiáda 2023

Také v tomto školním roce na naší škole proběhlo základní kolo Logické olympiády. Celkem se do kategorie C zapojilo 17 956 žáků, z našeho kraje 1 800 žáků, z naší školy 66 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhli Aleš Pekař 2.C a Jakub Slazyk 3.C. Třetí místo obsadil Adam Tomášek 4.C. Kvantil našich nejlepších žáků je 87,97 v rámci Moravskoslezského kraje, tzn., že pouze přibližně 10 % žáků mělo výsledek lepší než Aleš a Jakub. V rámci celé České republiky je jejich kvantil 89,77. Mezi 75 % nejlepších řešitelů základního kola nalezneme 43 žáků naší školy.

Naše snaha směřuje k tomu, aby žáci získali silný základ nejen v tradičním vzdělávání, ale také rozvíjeli klíčové dovednosti, které budou důležité pro jejich úspěch v dnešním rychle měnícím se světě. Zapojením do této soutěže jsme přispěli k podpoře logického myšlení a samostatného uvažování. Logické úlohy vyžadují systematické a logické myšlení, opírají se o schopnost identifikovat vzory, provádět deduktivní a induktivní úvahy, aplikovat logiku a racionální uvažování k dosažení správného výsledku. Úlohy tohoto typu jsou součástí vzdělávacího procesu, mohou být zábavou, ale hlavně stimulují mozek.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, a vítězům gratulujeme.

Zapsala: Mgr. Monika Chvostková

Logická olympiáda 2023