Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení oboru OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA do prvního ročníku vzdělávání na školní rok 2022/2023

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení 2. kola přijímacího řízení oboru:
Obchodní akademie – Informatika
Dokument pdf

334,4 kB

Datum zveřejnění: 19. května 2022
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy


Seznam přijatých uchazečů 2. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA

Dokument pdf

89,3 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Datum zveřejnění: 19. května 2022

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy


VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2022/2023

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oboru vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika

proběhne ve čtvrtek 19. května 2022 bez přijímacích zkoušek.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů na volná místa je: 6.

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oborů vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika proběhne bez přijímacích zkoušek ve čtvrtek 19. května 2022.

Kritériem pro přijímání uchazečů bude průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Uchazeči, kteří absolvovali 8. ročník již ve šk. roce 2019/2020, budou bodově hodnoceni za průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníků a 1. a 2. pololetí 9. ročníku základní školy, vzhledem k tomu, že hodnocení 2. pololetí šk. roku 2019/2020 nesmí být součástí kritérií přijímacího řízení z důvodu dlouhodobě uzavřených škol v té době. Uchazeči budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu průměrných prospěchů za tři výše uvedená pololetí do naplnění předpokládaného počtu přijímaných žáků. Pořadí uchazečů bude ve výsledkové listině uspořádáno vzestupně, od nejnižšího celkového dosaženého součtu průměrných prospěchů po nejvyšší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů ve výsledkové listině rozhodující nižší průměrný prospěch z předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyka a literatura; 3. anglický jazyk; 4. fyzika; 5. zeměpis

Ostrava-Poruba 5. května 2022

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy

Přihlášky ke studiu se podávají ředitelce školy nejpozději do pondělí 16. května 2022. Prospěch z 8. a 9. ročníku bude buď potvrzený ze ZŠ nebo vyplněný s doložením ověřených kopií vysvědčení za oba ročníky.

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Obchodní akademie – Informatika
Dokument pdf

111,4 kB

Přihláška ke studiu
Obchodní akademie – Informatika
Dokument pdf

256,3 kB