Příjímací řízení 2021 – obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE po náhradním termínu

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení po náhradním termínu I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
293, 4 kB

Testová zadání a klíče správných řešení naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Datum zveřejnění: 14. června 2021
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

 

Přijatí uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA

Seznam přijatých uchazečů po náhradním termínu I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
168,5 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 162 29.30 40.00 40.00 109.30
30. 102 24.00 21.00 21.00 66.00

Datum zveřejnění: 14. června 2021

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy