Informace o zpracování osobních údajů Obchodní akademií, Ostrava-Poruba, příspěvkovou organizací, z pozice správce osobních údajů

(podle § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)

Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektů údajů Kategorie příjemců Doba uchování
Školní matrika a vzdělávání
Evidence a administrativa údajů o vzdělávání
Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,  rodné číslo, pohlaví, podobizna, vzdělání, podpis, adresa, e-mail, telefon,    zvláštní kategorie os. údajů žáka – zdravotní stav, rasový/etnický původ Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, rodič zletilého žáka, zaměstnanec, zmocněnec, žadatel/stěžovatel Správce, zřizovatel, Ústav pro informace ve vzdělávání, MŠMT, poskytovatelé odborné praxe, ISIC 5-40 let podle typu agendy.
Maturitní zkoušky

Evidence a administrativa údajů k maturitní zkoušce

Jméno, příjmení, datum a místo narození,  rodné číslo, vzdělání, podpis, e-mail, telefon, adresa, zvláštní kategorie os. údajů – zdravotní stav v souvislosti s uzpůsobením podmínek ke zkoušce Žák, zmocněnec žáka, žadatel/stěžovatel Správce, CVVZ 45 let
Správní řízení

Realizace procesních úkonů v rámci správního řízení

Jméno, příjmení,  titul, datum a místo narození,  rodné číslo, vzdělání, podpis, e-mail, telefon, adresa,  zvláštní kategorie os. údajů – zdravotní stav žáka/uchazeče o vzdělávání Žák, zákonný zástupce žáka, zájemce o vzdělávání, zákonný zástupce zájemce o vzdělávání, rodič zletilého žáka, zmocněnec, žadatel/stěžovatel Správce, CVVZ, nadřízený správní orgán, dotčené orgány – OSPOD, PČR ČR 5-10 let dle druhu správního řízení
Agenda výchovného poradce a školního metodika prevence
Evidence a zpracování údajů v oblasti činností žáků
Jméno, příjmení, titul, datum  narození,  podpis, e-mail, telefon, adresa, zvláštní kategorie os. údajů – zdravotní stav, rasový/etnický původ žáka Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, rodič zletilého žáka, zmocněnec, žadatel/ stěžovatel Správce osobních údajů, CVVZ, SPC, PPP, dotčené orgány – OSPOD, Policie ČR, Soud, 5-10 let dle agendy
Pojistné události a úrazy

Evidence a administrativa údajů pojistných událostí a úrazů spojených s předmětem činnosti správce a s pracovně-právním vztahem

Jméno, příjmení, titul,  datum  narození,  rodné číslo,  podpis, adresa, e-mail, telefon,  zvláštní kategorie os. údajů – zdravotní stav Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, rodič zletilého žáka, zaměstnanec, rodinný příslušník,   zmocněnec, žadatel/stěžovatel, smluvní partner Správce osobních údajů, pojišťovny, smluvní pojišťovací partner zřizovatele, zřizovatel, Inspektorát bezpečnosti práce, zřizovatel, PČR 10 let
Školní akce a zájezdy

Evidence a zpracování údajů v oblasti školních činností

Jméno, příjmení, titul,  datum  narození, pohlaví,  podpis, adresa,  e-mail, telefon, číslo OP/ CP, adresa školy, bankovní spojení, umístění v soutěži,  zvláštní kategorie os. údajů – zdravotní stav Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, rodič zletilého žáka, zaměstnanec, rodinný příslušník,  zmocněnec, žadatel/stěžovatel Správce osobních údajů

 

5 let
Stravování žáků a zaměstnanců

Evidence údajů o stravování ve školní výdejně

Jméno, příjmení, titul,  datum  narození,  podpis, adresa, e-mail,  bankovní spojení,   zvláštní kategorie os. údajů – zdravotní stav (ve vazbě na druh diety) Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, rodič zletilého žáka, zaměstnanec, rodinný příslušník, dodavatel Správce osobních údajů, smluvní dodavatel stravy Po dobu poskytování služby a 5 let od roku zpracování
Projektová a dotační činnost

Evidence a zpracování údajů o projektech a dotacích v oblasti školních činností

Jméno, příjmení, titul,  datum narození, věk,  podpis,  adresa, e-mail, čísloOP/CP, bankovní spojení,  zvláštní kategorie os. údajů – zdravotní stav Žák, zákonný zástupce nezletilého žáka, rodič zletilého žáka, zaměstnanec, rodinný příslušník, smluvní partner, dodavatel, žadatel/stěžovatel Správce osobních údajů, projektoví partneři, poskytovatelé dotace, kontrolní orgány Po dobu trvání a udržitelnosti a dle požadavku poskytovatele
Personální a platová agenda

Evidence a zpracování údajů personální a mzdové agendy

Jméno, příjmení, titul,  datum narození,  rodné číslo,  podpis, vzdělání, adresa, RFID,  e-mail, telefon,  bankovní spojení,  bezúhonnost, mzdové údaje, doba započitatelné praxe, zvláštní kategorie os. údajů – zdravotní stav Zaměstnanec, rodinný příslušník zaměstnance, uchazeč o zaměstnání Správce osobních údajů,  smluvní zpracovatel mezd,  zdravotní pojišťovny, OSSZ, Úřad práce, zřizovatel 5-50 let dle agendy v souladu se spisovým a skartačním řádem
Inventarizace

Evidence pohledávek a závazků a její kontrola

 

Jméno, příjmení, titul, datum narození,  bankovní spojení, podpis Zaměstnanec, rodinný příslušník, dodavatel, odběratel, smluvní partner, zákazník Správce osobních údajů 15 let