Příjímací řízení 2020 – obor OA – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Dokument pdf
245 kB

Testová zadání a klíče správných řešení naleznete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Datum zveřejnění: 16. června 2020
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

 

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Dokument pdf
150 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 245 45.00 41.00 38.00 124.00
30. 225 27.60 39.00 13.00 79.60

Datum zveřejnění: 16. června 2020

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:

Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě vydání nového rozhodnutí podle správního řádu nebo při předávání lístků z oborů s talentovou zkouškou na obory jiné.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy