Výsledky druhého kola přijímacího řízení 2018/2019

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení 2. kola přijímacího řízení oboru Obchodní akademie
Výsledky druhého kola přijímacího řízení
Dokument pdf

130 kB
Datum zveřejnění:   30. května 2018
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy


Seznam přijatých uchazečů 2. kola přijímacího řízení oboru Obchodní akademie
Výsledky druhého kola přijímacího řízení
Dokument pdf

119 kB
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Hodnocení podle součtu průměrných prospěchů
1. 564 3,13
21. 550 5,41

 

Datum zveřejnění:   30. května 2018

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

 

KRITÉRIA 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oboru vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie proběhne bez přijímacích zkoušek ve středu 30. května 2018.  Kritériem pro přijímání uchazečů bude průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy.

Uchazeči budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu průměrných prospěchů za výše uvedená pololetí do naplnění předpokládaného počtu přijímaných žáků. Pořadí uchazečů bude ve výsledkové listině uspořádáno vzestupně, od nejnižšího celkového dosaženého součtu průměrných prospěchů po nejvyšší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů ve výsledkové listině rozhodující nižší průměrný prospěch z předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyka a literatura; 3. cizí jazyk (vyučovaný od 1. stupně ZŠ); 4. fyzika; 5. zeměpis. Průměrný prospěch z těchto předmětů bude vypočten z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku základní školy.