VYHLÁŠENÍ I. KOLA 2019

 

VYHLÁŠENÍ I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DO PRVNÍHO ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠK. ROK 2019/2020

 První kolo přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oboru vzdělávání

63-41-M/02 Obchodní akademie a 18-20-M/01 Informační technologie proběhne formou jednotné přijímací zkoušky ve dvou termínech:

12. dubna 2019 a 15. dubna 2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V rámci I. kola přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oborů vzdělávání a jejich zaměření

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně
63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika
18-20-M/01 Informační technologie


budou přijímáni uchazeči na základě dosaženého bodového hodnocení:

  • za průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Za každé ze tří pololetí může uchazeč získat max. 15 bodů, a to při dosažení průměrného prospěchu 1,00. Za každou další setinu vyššího průměrného prospěchu se sníží maximální hodnota bodů o každou další desetinu (např. za prům. prospěch 1,07 získá 14,30 bodu). Uchazeči s průměrným prospěchem 2,50 a vyšším získávají 0,00 bodu.  Za všechny tři průměrné prospěchy mohou uchazeči získat celkem  45 bodů.
  • z jednotné zkoušky konané formou písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace (MAT). Uchazeč může získat max. 50 bodů z CJL a max. 50 bodů z MAT.
    U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami budou uplatněna podpůrná opatření 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení doloženého k přihlášce.

Uchazečům, kteří nejsou státními občany ČR a získali přechozí vzdělání v zahraniční škole, se na jejich žádost promíjí přijímací zkouška z CJL a znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.

Celkově možný dosažitelný součet bodů je 145. 

 Uchazeč splní kritéria přijímacího řízení, pokud dosáhne z celkově možného dosažitelného součtu bodů minimálně 15,00 bodů.  Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu bodů, a to do naplnění vyhlášeného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých studijních oborech a jejich zaměření.   Pořadí uchazečů ve výsledkové listině jednotlivých oborů vzdělávání bude uspořádáno sestupně, od nejvyššího celkového dosaženého součtu bodů po nejnižší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů rozhodující nižší (lepší) průměrný prospěch za  1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy z jednotlivých předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyk a literatura; 3. anglický jazyk; 4. fyzika; 5. zeměpis.

 PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ

 Do prvního ročníku denní formy čtyřletého studia jednotlivých studijních oborů vzdělávání a jejich zaměření budou přijímány následující počty uchazečů:

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně 30 uchazečů
63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika 30 uchazečů
18-20-M/01 Informační technologie 30 uchazečů

Ostrava-Poruba 29. ledna 2019                                                   Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy