Seznam přijatých uchazečů 2. kola přijímacího řízení oboru INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Seznam přijatých uchazečů 2. kola přijímacího řízení oboru:

Informační technologie

Seznam přijatých uchazečů 2. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
Dokument pdf

89 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Hodnocení podle

součtu průměrných prospěchů

1. 575 4,08
2. 546 4,28

 

Datum zveřejnění:   31. května 2019

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy