PROFESNÍ DEN 2019

Na středu 30. 1. 2019 jsme pro studenty 4. ročníku připravili akci PROFESNÍ DEN, která tematicky patří do bloku kariérového poradenství.

Naše maturanty čeká v blízké době velmi hektické období: musí úspěšně uzavřít poslední ročník studia, složit maturitu a zvládnout přijímací zkoušky na VŠ nebo se ucházet o místo ve firmě, kde by chtěli začít pracovat. Každý z těchto úkolů vyžaduje důkladnou přípravu a rozhled a úspěch či neúspěch v kterémkoli z těchto kroků může podstatně zasáhnout do jejich životních i kariérních plánů.

Profesní den jsme letos koncipovali tak, abychom v jeho rámci studentům představili možnosti, ze kterých mohou vybírat, abychom jim pomohli porovnat jejich výhody a nevýhody a zorientovat se v nabídce, která je velmi široká a různorodá. Část programu probíhala pro obory IT a OA odděleně a některé přednášky byly společné. Pozvali jsme zástupce VŠ a vzdělávacích institucí, protože pokračování ve studiu na VŠ nebo VOŠ je nejčastější volbou našich absolventů, podle statistik je volí  65 – 70% z nich. Využili jsme ale i nabídky podniků a firem, které se na nás často obrací s nabídkou konkrétních pracovních pozic, a požádali je o to, aby nám svoji společnost představili.

Velké procento absolventů oboru OA pokračuje ve studiu ekonomie, proto jsme oslovili Ekonomickou fakultu VŠB TUO. Ing. Jakub Galia a Mgr. Petr Šimčík nám ve svém vystoupení přiblížili nejen aktuální nabídku studijních programů, ale také nadstandardní benefity, které VŠB TUO nabízí, jako například stipendium nebo možnosti studia v zahraničí v rámci programu ERASMUS. Nabídka VŠB je v tomto ohledu široká a setkává se s velkým zájmem z řad vysokoškoláků. Této vysoké škole se podařilo  navázat spolupráci se 110 partnerskými zeměmi a přínos takovýchto programů pro studenty je bezpochyby nejen profesní, ale i osobnostní.

Jednoleté pomaturitní studium na jazykové škole je také relativně častou volbou, především v situaci, kdy si chce student zlepšením svých jazykových kompetencí zvýšit šance uplatnitelnosti na trhu práce. Možnosti studia a certifikáty, které v tomto ohledu nabízí Jazyková škola CLOVERLEAF, nám ve své prezentaci představila Kateřina Gízová.

Bc. Iveta Vedmochová, DiS. ve svém vystoupení zastupovala PRACOVNÍ ÚŘAD ČR. Poskytla nám rady a doporučení, jak postupovat, jestliže se ocitneme v situaci, kdy se naše kariéra nevyvíjí podle našich představ. Dále prezentovala možnosti, které nabízí stát a  vysvětlila výhody statutu studenta. I přesto, že náš region patří v tomto ohledu mezi oblasti nejvíce rizikové, momentální procento nezaměstnanosti je na relativně nízké úrovni a údaje o uplatnitelnosti našich absolventů na trhu práce jsou povzbudivé.

V poslední době pozorujeme rostoucí zájem firem o naše absolventy. Pro výrobní a obchodní společnosti jsme často zajímavými partnery díky kvalitní jazykové průpravě a především díky propojení všeobecného a odborného vzdělání. Odborné kompetence navíc zvládáme nejen teoreticky, ale také prakticky. Příkladem může být i fakt, že součástí našich studijních programů jsou povinné odborné praxe ve 3. a 4. ročníku, v rámci kterých si naši studenti ověřují nabyté znalosti a dovednosti v prostředí konkrétních podniků. Jednou z firem, se kterou v tomto směru dlouhodobě spolupracujeme, je firma SIEMENS. Posluchačům ji představila Ing. Petra Fujaková a její kolegyně, Denisa Křížová, která je naší absolventkou.

Slečna Erika Mihulová a Jakub Kokeš oslovili studenty oboru IT jménem firmy OKIN BPS, a.s. Ve svém vystoupení podtrhli především fakt, že nejen odborná specializace, ale i jazykové kompetence jsou pro jejich mezinárodní týmy klíčové a představují nezbytnou podmínku týmové kooperace.

Agentura STUDENT AGENCY má široký záběr, nicméně Bc. Michaela Fišerová se na naši žádost ve svém vystoupení zaměřila na možnosti zprostředkování pracovních pobytů v zahraničí. Po maturitě před nástupem na VŠ můžete například strávit prázdniny jako au-pair ve Velké Británii, jako táborový vedoucí v USA nebo jako recepční v Norsku nebo v Itálii. Živá diskuze a konkrétní dotazy svědčí o tom, že tato představa je pro mnohé velmi lákavá.

Akce jako PROFESNÍ DEN vždy nastolí mnoho otázek a otevřou nové pohledy. Věříme, že tato akce  pomohla na mnohé otázky odpovědět a třeba i nabídnout další, nové alternativy. V každém případě přejeme všem maturantům, aby dokázali zúročit svoji snahu a píli posledních let, a aby se naplnila jejich přání a očekávání.

PhDr. Ladislava Pechová
Výchovná a kariérová poradkyně

Fotogalerie