Příjímací řízení 2020 II. kolo – obor OA – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

II. kolo přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení II. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení II. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Dokument pdf
86 kB

Datum zveřejnění: 29. června 2020
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

 

Seznam přijatých uchazečů II. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Seznam přijatých uchazečů II. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Dokument pdf
85 kB

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:

Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě vydání nového rozhodnutí podle správního řádu nebo při předávání lístků z oborů s talentovou zkouškou na obory jiné.

Datum zveřejnění: 29. června 2020
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy