Příjímací řízení 2022 – obor INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
304, 4 kB

Pořadí uchazeče vzdělávajícího se v zahraničí (cizince) s registračním číslem 165 bylo určeno tzv. redukovaným hodnocením v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona a § 14 vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Datum zveřejnění: 28. dubna 2022
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Dokument pdf
154, 2 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 116 45,0 47 49 141,0
30. 115 31,5 27 16 74,5

 

Datum zveřejnění: 28. dubna 2022

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo kde byl přijat v náhradním termínu.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy