Příjímací řízení 2022 – obor OA – Účetnictví a daně

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Dokument pdf
337, 4 kB

Datum zveřejnění: 28. dubna 2022
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – ÚČETNICTVÍ A DANĚ

Dokument pdf
156, 4 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 249 44,3 40 47 131,3
30. 266 40,5 32 24 96,5

Datum zveřejnění: 28. dubna 2022

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo kde byl přijat v náhradním termínu.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy