Příjímací řízení 2021 – obor OA – INFORMATIKA

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení I. kola přijímacího řízení oboru:

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA

Dokument pdf
98, 9 kB

Testová zadání a klíče správných řešení naleznete na  https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Datum zveřejnění: 19. května 2021
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

 

Přijatí uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA

Seznam přijatých uchazečů I. kola přijímacího řízení oboru:
OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA

Dokument pdf
164,4 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 321 26.30 37.00 41.00 104.30
30. 328 11.20 18.00 19.00 38.20

Datum zveřejnění:   19. května 2021

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo kde byl přijat v náhradním termínu

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy