Příjímací řízení 2019 – obor OA – INFORMATIKA

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Výsledková listina oboru OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORU OCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA
Dokument pdf

264,2 kB

Testová zadání a klíče správných řešení naleznete na https://www.cermat.cz/testova-zadani-2019-1404035568.html

Datum zveřejnění: 29. dubna 2019
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

 

Přijatí uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE – INFORMATIKA
Dokument pdf

150,2 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 211 39.00 42.00 42.00 123.00
30. 214 22.90 33.00 15.00 70.90

Datum zveřejnění: 29. dubna 2019

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy