Příjímací řízení 2018 – obor OBCHODNÍ AKADEMIE

I. kolo přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledková listina oboru OBCHODNÍ AKADEMIE

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKŮ HODNOCENÍ I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE
Dokument pdf

188,6 kB

Datum zveřejnění: 27. dubna 2018
Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

Pozn.:
Přijatí uchazeči – další důležité informace naleznete v „Seznamu přijatých uchazečů“ a v článku „Informace pro přijaté uchazeče“.
Nepřijatí uchazeči – další důležité informace naleznete v článku „Informace pro nepřijaté uchazeče“.

Přijatí uchazeči oboru OBCHODNÍ AKADEMIE

SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORU OBCHODNÍ AKADEMIE
Dokument pdf

88,3 kB

Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče

Pořadí Registrační číslo Bodové hodnocení
prospěch ze ZŠ test z CJL test z MAT celkem
1. 587 45.00 45.00 33.00 123.00
60. 547 30.40 28.00 14.00 72.40

Datum zveřejnění: 27. dubna 2018

Zveřejněním seznamu uchazečů se těmto uchazečům oznamují „Rozhodnutí“, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání.

Poučení o právních následcích:
Svůj úmysl vzdělávat se na naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení „Rozhodnutí“. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním „Zápisového lístku“ úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky „Rozhodnutí“ o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v naší škole. „Zápisový lístek“ může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Ing. Marie Katapodisová, ředitelka školy

Pozn.:
Přijatí uchazeči – další důležité informace naleznete v článku „Informace pro přijaté uchazeče“.
Nepřijatí uchazeči – důležité informace pro Vás jsou v článku „Informace pro nepřijaté uchazeče“.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V rámci I. kola přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oborů vzdělávání
63-41-M/02 Obchodní akademie a
18-20-M/01 Informační technologie
budou přijímáni uchazeči na základě dosaženého bodového hodnocení:

  • za průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Za každé ze tří pololetí může uchazeč získat max. 15 bodů, a to při dosažení průměrného prospěchu 1,00. Za každou další setinu vyššího průměrného prospěchu se sníží maximální hodnota bodů o každou další desetinu (např. za prům. prospěch 1,07 získá 14,30 bodu). Uchazeči s průměrným prospěchem 2,50 a vyšším získávají 0,00 bodu. Za všechny tři průměrné prospěchy mohou uchazeči získat celkem max. 45 bodů.
  • z jednotné zkoušky konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura (CJL) a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace (MAT). Uchazeč může získat max. 50 bodů z CJL a max. 50 bodů z MAT.
    U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami budou uplatněna podpůrná opatření 2. až 5. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení doloženého k přihlášce.

Uchazečům, kteří získali přechozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se na jejich žádost promíjí přijímací zkouška z CJL a znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.

Celkově možný dosažitelný součet bodů je 145.

Uchazeč splní kritéria přijímacího řízení, pokud dosáhne z celkově možného dosažitelného součtu bodů minimálně 15,00 bodů a současně pokud nemá za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy stupeň hodnocení prospěchu horší než „dobrý“ v předmětech matematika, český jazyk a cizí jazyk (vyučovaný od 1. stupně ZŠ). Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu bodů, a to do naplnění vyhlášeného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých studijních oborech. Pořadí uchazečů ve výsledkové listině jednotlivých oborů vzdělávání bude uspořádáno sestupně, od nejvyššího celkového dosaženého součtu bodů po nejnižší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů rozhodující nižší (lepší) průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy z jednotlivých předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyk a literatura; 3. cizí jazyk (vyučovaný od 1. stupně ZŠ); 4. fyzika; 5. zeměpis.


 

INFORMACE PRO PŘIJATÉ UCHAZEČE
Dokument pdf

552,1 kB


INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ UCHAZEČE
Dokument pdf

534,6 kB