PRAVIDLA PRO KONZULTACE ŽÁKŮ 4. ROČNÍKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE od 11. května 2020

Žáci maturitních ročníků školy mají v informačním systému Bakaláři (suplování) nastaven harmonogram nabízených konzultací k maturitním předmětům, a to od pondělí 11. května t. r.

Konzultace budou probíhat s vyučujícími maturitních předmětů v blocích v délce 3-4 vyučovací hodiny.

Z důvodu zabránění většího shromáždění žáků před vstupem do školy je zahájení konzultací nastaveno pro jednotlivé třídy takto:

 1. Pro možnost vstupu do školy musí žáci mít
  • průkaz studenta/ISIC kartu
  • minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
  • čestné prohlášení podepsané v den prvního nástupu na konzultace do školy
 2. Žáci na cestě do školy a ze školy budou mít zakrytá ústa a nos rouškou a budou dodržovat odstupy 2 m, stejně tak před školou, kde bude zajištěn dohled.
 3. Do budovy školy vstupují jednotlivě po předložení identifikačního průkazu/karty.
 4. V atriu školy proběhne jejich prezence a pedagogickému pracovníkovi odevzdají podepsané Čestné prohlášení. Poté jsou nasměrováni podle harmonogramu konzultací přímo do konkrétní učebny, kde budou v počtu max. 15 žáků.
 5. Po dobu konzultací se nebudou používat šatní prostory. Věci si odkládají v učebně na vedlejší místo v lavici.
 6. Žáci si cestou do učebny řádně umyjí ruce mýdlem pod tekoucí vodou a následně si ruce dezinfikují v prostorách toalet nebo přímo až v učebně, kde budou také tyto prostředky včetně papírových ručníků připraveny.
 7. V učebně budou lavice uspořádány podle pokynu MŠMT tak, aby odstup mezi žáky byl 2 metry (nejméně 1,5 m). Žáci sedí v lavicích po jednom, a to vždy na místě vpravo – u okna.
 8. V učebně dodržují pokyny pedagogického pracovníka, který provede také evidenci žáků. V průběhu konzultací bude v učebnách probíhat časté větrání.
 9. Žáci si po každém bloku konzultací vydezinfikují nebo umyjí ruce v učebně.
 10. Ve škole se žáci pohybují pouze na trasách atrium – vyhrazená učebna – toaleta. Při pohybu ve společných prostorách se vždy pohybují s rouškou na ústech a nose a dodržují odstupy 2 m od ostatních.
 11. Žák, u kterého se projevují některé z možných příznaků COVID-19 (viz čestné prohlášení), nesmí do školy vstoupit. Pokud by se tyto příznaky projevily až v průběhu konzultací, opustí školu v nejkratším možném čase. Pedagogický pracovník tuto skutečnost obratem nahlásí ředitelce školy, která bude o tomto podezření informovat hygienickou stanici.
 12. Každý žák, který využije možnosti konzultací, musí striktně dodržovat všechna výše uvedená pravidla.

Škola zajistí důkladný úklid a dezinfekci všech využívaných prostor školy včetně zvýšené frekvence dezinfekce dotykových ploch s důrazem na místa dotyku rukou (lavice, kliky, vodovodní baterie, klávesnice atd.) v souladu s pokyny MŠMT.

Ostrava-Poruba 5. května 2020

Ing. Marie Katapodisová v.r.
ředitelka školy

PRAVIDLA PRO KONZULTACE ŽÁKŮ Z RIZIKOVÝCH SKUPIN

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden rizikový faktor z bodů 2-8 (uvedený v ČESTNÉM PROHLÁŠENÍ). Do rizikové skupiny patří také žák, pokud alespoň jeden z rizikových faktorů naplňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Tito žáci striktně dodržují Pravidla pro konzultace žáků 4. ročníků a kromě toho:

 1. Mají povinnost již při vstupu do školy nahlásit pedagogickému pracovníkovi, že patří do rizikové skupiny.
 2. Pedagogický pracovník u nich provede kontrolní změření teploty.
 3. V učebně si sedají na místo v zadní části učebny u okna.
 4. Během konzultací je doporučeno, abys všichni přítomní včetně vyučujícího měli v této skupině zakrytá ústa a nos rouškou.

Pravidla pro konzultace žáků z rizikových skupin vychází z požadavků MŠMT na ochranu zdraví v průběhu maturitních zkoušek.

Ostrava-Poruba 10. května 2020                                                   

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy

Pravidla pro konzultace k MZ
PDF

146,4 kB

Příloha: čestné prohlášení
PDF

254,1 kB