KRITÉRIA I. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

V rámci I. kola přijímacího řízení do 1. ročníku denní formy čtyřletého studia oborů vzdělávání a jejich zaměření

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně

63-41-M/02 Obchodní akademie – informatika

18-20-M/01 Informační technologie

budou přijímáni uchazeči na základě dosaženého bodového hodnocení:

  • za průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy. Za každé z těchto dvou pololetí může uchazeč získat max. 15 bodů, a to při dosažení průměrného prospěchu 1,00. Za každou další setinu vyššího průměrného prospěchu se sníží maximální hodnota bodů o každou další desetinu (např. za prům. prospěch 1,07 získá 14,30 bodu). Uchazeči s průměrným prospěchem 2,50 a vyšším získávají 0,00 bodu.  Za oba dva průměrné prospěchy mohou uchazeči získat celkem  30 bodů.
  • z jednotné zkoušky konané formou písemného testu z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a písemného testu z předmětu Matematika a její aplikace (MAT). Uchazeč může získat max. 50 bodů z CJL a max. 50 bodů z MAT.
    U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami budou upraveny podmínky přijímacího řízení na základě doporučení školského poradenského zařízení, pokud bude toto doporučení doloženo k přihlášce ke vzdělávání na střední škole.

Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se podle § 20 odst. 4 školského zákona na jejich žádost promíjí přijímací zkouška z CJL a znalost českého jazyka se ověří rozhovorem.

Celkově možný dosažitelný součet bodů je 130. Podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení je 76,923 %.

 Uchazeč splní kritéria přijímacího řízení, pokud dosáhne z celkově možného dosažitelného součtu bodů minimálně 15,00 bodů.  Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v závislosti na celkovém dosaženém součtu bodů, a to do naplnění vyhlášeného předpokládaného počtu přijímaných uchazečů v jednotlivých studijních oborech a jejich zaměření.   Pořadí uchazečů ve výsledkové listině jednotlivých oborů vzdělávání bude uspořádáno sestupně, od nejvyššího celkového dosaženého součtu bodů po nejnižší. Při rovnosti tohoto celkového součtu bude pro určení pořadí uchazečů rozhodující nižší (lepší) průměrný prospěch za 1. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku základní školy z jednotlivých předmětů v tomto sledu: 1. matematika; 2. český jazyk a literatura; 3. anglický jazyk; 4. fyzika; 5. zeměpis.

Ostrava-Poruba 19. května 2021

Ing. Marie Katapodisová v. r.
ředitelka školy