Informace pro 1. ročníky

Na informativní schůzce v červnu 2019 proběhlo:

 • seznámení rodičů se „Školním řádem na rok 2019/20“
 • seznámení a podepsání souhlasu rodičů se zpracováním osobních údajů žáků – GDPR
 • rozdání formuláře k vyřízení „Potvrzení praktického lékaře o zdravotní způsobilosti žáka“ do zahájení šk. roku
 • vyplnění kontaktních údajů na druhého rodiče do „Katalogového listu žáka“
 • rozdání přiděleného evidenčního čísla žáka (= variabilní symbol pro platby)
 • rozdání přihlašovacího jména + hesla rodičům žáků pro vstup do komunikačního a klasifikačního systému Bakaláři, který je na webových stránkách školy
 • informování o adaptačním kurzu
 • předání informací ze Sdružení rodičů a přátel

Další důležité informace:

 • tel.  do školy: 597 317 790
 • e- mail :  info@oa-poruba.cz
 • www.oa-poruba.cz
 • úhrada adaptačního kurzu Kč 1650,– do 20.8.2019
 • číslo účtu školy: 19-325 111 0267/0100
 • evidenční číslo žáka  = variabilní symbol pro platby
 • veškerá potvrzení (včetně MHD) žáci obdrží až 2. 9. 2019, dříve ne
 • Seznámení se školním řádem – aktuální školní řád je každoročně zveřejněn k 1. září šk. roku na webových stránkách školy. Zdůrazňujeme:
  Uvolňování z důvodů předem známé nepřítomnosti delší než 3 dny  – je potřeba podat písemnou žádost 3 týdny předem. Uvolňování na rekreace v průběhu školního roku mimo vedlejší prázdniny je nežádoucí.
  Rodiče omlouvají absenci v systému Bakaláři, zvažují nezbytnost lékařského vyšetření v dopoledních hodinách.
  Absence sledujeme neustálý nárůst (souvislost s neprospěchem, neklasifikací). Absence překračující 25 % může vést ke zkoušce před komisí.
  Osvobození z TEV – student si vyzvedne formulář u svého vyučujícího TEV, nechá potvrdit lékařem, vyučujícím TEV a odevzdá v kanceláři ředitelky školy. Nutno vyřídit do 20. září
  na 1. pol. a do 20. února na 2. pol.
 • Systém Bakaláři je hlavním komunikační prostředek mezi školou a rodiči – známky, kázeňská opatření, důležité změny v programu školy včetně omlouvání
  Rodiče systematicky kontrolují prostřednictvím přiděleného přihlašovacího jméno a hesla
 • Výchovná poradkyně Pechová a školní metodička prevence PaedDr. Richterová: rodiče se na ně mohou kdykoli obrátit. Úřední hodiny budou vyvěšeny na dveřích pracovišť a zveřejněny i na webových stránkách. Konzultace je možná i mimo tyto hodiny po předchozí domluvě. Žáci s SPU ihned na začátku školního roku předloží zprávu z PPP nebo z SPC.
 • Stravování – máme svou výdejnu obědů, jídlo se dováží ze školní jídelny ZŠ Bulharská, vedoucí paní Glovina tel.: 596 962 034, cena oběda 29,00 Kč (možná je bezlepková a bez laktózová dieta). V případě neodhlášení obědu od 2. dne nepřítomnosti žáka vzniká povinnost uhradit cenu včetně státního příspěvku ve výši 40,38 Kč/oběd.  Vedoucí školní jídelny je povinna tento závazek na základě předložení evidence absence z elektronické třídní knihy striktně vyžadovat. Dbejte proto na včasné odhlašování obědů. Přihlášení se ke stravování možné do konce června nebo 26.-30. srpna 2019 od 8:00 do 12:00 h.
 • Pojištění – Studenti jsou pojištěni pro případ obecné odpovědnosti (ztráta věci) a úrazu. Pojistnou událost hlásí vyučujícímu a poté paní sekretářce. Případnou úhradu posílá pojišťovna na adresu rodičů. (Je vhodné schovávat účty a stvrzenky pro doložení ceny ztracené věci.) Do školy studenti nemají nosit větší finanční obnosy, cenné věci, přístroje. Na ně se pojištění nevztahuje. Svršky a obuv si odkládají v uzamykatelné skříňce zpravidla po dvou, sami si opatří visací zámek.
 • V případě nevolnosti žáka kontaktujeme rodiče, aby si své dítě vyzvedli. Upozorňujeme na povinnost hlásit veškeré změny (OP, bydliště, telefonní čísla, …).
 • Učebnice, sešity, pomůcky nenakupovat dopředu. Studenti se dovědí na začátku šk. roku, jaké učebnice budou potřebovat. Je třeba se počítat s finanční částkou minimálně Kč 2 000,-.
 • Průkaz studenta – bude vydán na začátku školního roku, je na něj potřeba přichystat fotografii (pas, obč. průkaz) a Kč 10,–. Vydává se na 4 roky. Při ztrátě je nutné požádat o duplikát, který je znovu studentem hrazen ve výši Kč 30,–. Průkaz studenti předkládají při vstupu do školy vrátnému. (Ochrana před cizími návštěvami, zloději)
 • V případě, že si student objedná přes školu ISIC kartu v průběhu měsíce září, nemusí si zajišťovat průkaz studenta a dočasně se bude na vrátnici prokazovat občanským průkazem.
 • Zvonění a doba pobytu ve škole – podle rozvrhu. Změny v rozvrhu budou rovněž v Bakaláři. Škola je v době vyučování uzamčena. (Začátek vyučování v 8:00, příp. 7:10) Podle hygienických předpisů mají studenti přestávku na oběd v době od 11:25– 12:05.
 • Termíny prázdnin ve škol. roce 2019/2020
  Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech středních školách v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou stanoveny 10. 2. – 16. 2. 2020
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020

 •  Třídní schůzky včetně konzultací se konají 2x ročně, vždy v listopadu a březnu. Během školního roku je možné si domluvit konzultace s vyučujícími individuálně. Průběžně je klasifikace a absence vkládána vyučujícími do programu Bakaláři, kde jsou informace přístupné rodičům přes přihlašovací jméno a heslo.
 • 2. září 2018 fotografování do programu Bakaláři a na kartu ISIC
 • 3. září 2018 testování SCATE z anglického jazyka (cca 80 Kč), nutná sluchátka
 • Slavnostní uvítání 1. ročníků (Beánie) proběhne ve školní aule 19. září 2019 od 12. 00 h po třídách (s účastí rodičů aj. blízkých) – zveme je.

Z V O N Ě N Í

0. hod. 7.10   7.55   5´
1. hod. 8.00   8.45   5´
2. hod. 8.50   9.35 15´
3. hod. 9.50 10.35
4. hod. 10.40 11.25 40´
5. hod. 12.05 12.50   5´
6. hod. 12.55 13.40   5´
7. hod. 13.45 14.30   5´
8. hod. 14.35 15.20   5´
9. hod. 15.25 16.10   5´
 10. hod. 16.15 17.00
11. hod. 17.05 17.50   5´
12. hod. 17.55 18.40   5´