Informace k přihlášce ke vzdělávání

informace k přihlášce ke vzdělávání
na šk. rok 2019/2020

PŘIHLÁŠKA

Možnosti získání tiskopisu přihlášky:

  • na našich webových stránkách – jde o předvyplněné přihlášky s jednotlivými obory, u oboru obchodní akademie včetně jeho zaměření
  • na základní škole
  • v prodejně tiskopisů SEVT
  • na stránkách MŠMT

Podrobné vysvětlivky k tiskopisu přihlášky pro denní formu s růžovým podtiskem najdete na
http://www.msmt.cz/file/43464/, komplexní informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na https://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/.

Důležitá upozornění k některým kolonkám přihlášky:

Část A
Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail) Uvádějte všechny kontakty na uchazeče (žáka), zkontrolujte správnost jejich uvedení, měla by být aktuální minimálně po celou dobu přijímacího řízení.
Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo pobytu v případě cizince) nebo datová schránka Písemnosti nezletilému uchazeči zasíláme na adresu zákonného zástupce. Zde vyplňte adresu pro doručování pouze v případě, pokud je jiná než adresa trvalého pobytu zákonného zástupce
Kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail) Uvádějte všechny kontakty na zákonného zástupce (raději na oba rodiče) uchazeče, zkontrolujte správnost jejich uvedení, měla by být aktuální minimálně po celou dobu přijímacího řízení.
Jednotná zkouška 7) ano 8) ne 8) Vztahuje se pouze na uchazeče, kteří se přihlásili na Gymnázium se sportovní přípravou – možnost konat jednotnou zkoušku ve dvou termínech.

Uchazeči na všechny ostatní SŠ nic neškrtají.

Termín školní přijímací zkoušky 9) Nejde o termín jednotné přijímací zkoušky (státní). Pokud ale SŠ vyžaduje navíc své vlastní školní přijímací zkoušky, pak se zde uvádí jejich termín.

Naše škola nekoná školní přijímací zkoušky – nevyplňujte.

Zkrácené studium   ano 8) ne 8) U naší školy škrtnout ano, zůstává „ne“ – nenabízíme zkrácené studium
Podpis uchazeče Nezapomenout na vlastnoruční podpis uchazeče – žáka
Zákonný zástupce uchazeče 10) Vyplnit včetně data narození zákonného zástupce. Adresa trvalého pobytu zákonného zástupce se uvádí pouze tehdy, pokud je jiná než adresa trvalého pobytu uchazeče – žáka. Nezapomenout na vlastnoruční podpis zákonného zástupce – rodiče.
Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Na studijní obory naší školy není vyžadováno toto potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Část B
Chování a prospěch Vyplnění s následným ověřením ZŠ (zpravidla u žáků 9. roč.)

nebo

Vyplnění s přiložením úředně ověřených kopií vysvědčení (u žáků starších, např. studentů 1. ročníků jiných SŠ) + podpis uchazeče do kolonky pro „Potvrzení opisu klasifikace“

 

Jednu nebo druhou variantu označte dole křížkem.

Listů příloh 15) Uvede se počet přikládaných listů úředně ověřených kopií vysvědčení; počet listů Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Žádné další přílohy na naši školu nepřikládejte.

 

Oboustranně vyplněnou přihlášku, ve které budete mít uvedeny obě střední školy v pořadí 1. škola, 2. škola, okopírujete nebo dvakrát vytisknete a poté se na obě podepíše uchazeč i zákonný zástupce. Stejně tak obě přihlášky na druhé straně – část B potvrdí základní škola razítkem a podpisem. Přihlášky jsou tedy identické. Pokud však jiná SŠ požaduje lékařské potvrzení či doložení výsledků soutěží apod., vztahuje se tento požadavek pouze k přihlášce, kterou budete podávat na tuto jinou SŠ.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce doloží Doporučení školského poradenského zařízení, na základě kterého v části A přihlášky uvádí Stupeň podpůrných opatření 4).

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky.  Protože se přihláška podává na školu a na obor vzdělávání případně zaměření tohoto oboru, existuje možnost podat na naši školu obě přihlášky.  U oboru „obchodní akademie“ vždy uchazeč vyplňuje i zaměření tohoto oboru.   Např..:

63-41-M/02 Obchodní akademie – účetnictví a daně
63-41-M/02 Obchodní akademie –informatika

Obor „informační technologie“ nemá žádné zaměření, uchazeč tedy vyplní:
18-20-M/01 Informační technologie

Termín pro podávání přihlášek je do 1. března 2019:

osobně ředitelce školy přes
sekretariát v době:

po, út, čt, pá 7:30-15:30 h
st 7:30-17:00 h

kromě dne pololetních prázdnin a jarních prázdnin

poštou (nejlépe „Doporučeně“) na adresu:

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o.
Ing. Marie Katapodisová
ředitelka školy
Polská 1543/6
708 00  Ostrava-Poruba


Kalkulačka hodnocení prospěchu ze ZŠ (možnost výpočtu bodů za prospěch)

Průměrný prospěch 1. pololetí 8. ročník: ,
Průměrný prospěch 2. pololetí 8. ročník: , Vypočítat body
Průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročník: ,


Přihláška ke vzdělávání

Předvyplněné formuláře přihlášek pro jednotlivé obory studia

Přihláška – IT jako první obor
Dokument pdf

252 kB
Přihláška – IT jako druhý obor
Dokument pdf

252 kB
Přihláška – OA učetnictví a daně jako první obor
Dokument pdf

252 kB
Přihláška – OA učetnictví a daně jako druhý obor
Dokument pdf

252 kB
Přihláška – OA informatika jako první obor
Dokument pdf

236 kB
Přihláška – OA informatika jako druhý obor
Dokument pdf

236 kB