Informace k přihlášce ke vzdělávání

informace k přihlášce ke vzdělávání
na šk. rok 2021/2022

Kalkulačka hodnocení prospěchu ze ZŠ (možnost výpočtu bodů za prospěch)

Průměrný prospěch 1. pololetí 8. ročník: ,
Průměrný prospěch 1. pololetí 9. ročník: ,
Vypočítat body


PŘIHLÁŠKA

Možnosti získání tiskopisu přihlášky:

  • na našich webových stránkách jde o předvyplněné přihlášky ve všech variantách pro naši školu na jednotlivé obory.
  • na základní škole
  • v prodejně tiskopisů SEVT
  • na stránkách MŠMT

Podrobné vysvětlivky k tiskopisu přihlášky pro denní formu s růžovým podtiskem najdete na 2020 – Vysvětlivky k přihláškám.pdf, MŠMT ČR (msmt.cz), komplexní informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Důležitá upozornění k některým kolonkám přihlášky:

Část A
Kontakt na zákonného zástupce (telefon, e-mail) Uvádějte všechny kontakty na zákonného zástupce (raději na oba rodiče) uchazeče, zkontrolujte správnost jejich uvedení, měla by být aktuální minimálně po celou dobu přijímacího řízení.
Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail) Uvádějte všechny kontakty na uchazeče (žáka), zkontrolujte správnost jejich uvedení, měla by být aktuální minimálně po celou dobu přijímacího řízení.
Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení, pokud se nezasílají na adresu trvalého pobytu uchazeče (nebo pobytu v případě cizince) nebo datová schránka Písemnosti nezletilému uchazeči zasíláme na adresu zákonného zástupce. Zde vyplňte adresu pro doručování pouze v případě, pokud je jiná než adresa trvalého pobytu zákonného zástupce
Jednotná zkouška 7) ano 8) ne 8) Škrtnete ne, zůstává ano – Jednotnou zkoušku na naši školu konáte.
Termín školní přijímací zkoušky 9) Naše škola nekoná svoji vlastní školní přijímací zkoušky – nevyplňujte.

Konáme jednotnou zkoušku – její termín se nikde nevyplňuje.

Zkrácené studium   ano 8) ne 8) U naší školy škrtnout ano, zůstává „ne“ – nenabízíme zkrácené studium
Podpis uchazeče Nezapomenout na vlastnoruční podpis uchazeče – žáka
Zákonný zástupce uchazeče 10) Vyplnit včetně data narození zákonného zástupce. Adresa trvalého pobytu zákonného zástupce se uvádí pouze tehdy, pokud je jiná než adresa trvalého pobytu uchazeče – žáka. Nezapomenout na vlastnoruční podpis zákonného zástupce – rodiče.
Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání Na studijní obory naší školy není vyžadováno toto potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Část B
Chování a prospěch Vyplnění s následným ověřením ZŠ (zpravidla u žáků 9. roč.)

nebo

Vyplnění s přiložením úředně ověřených kopií vysvědčení (u žáků starších, např. studentů 1. ročníků jiných SŠ) + podpis uchazeče do kolonky pro „Potvrzení opisu klasifikace“

Jednu nebo druhou variantu označte dole křížkem.

Hodnotit budeme jenom 1. pololetí 8. roč. a 1. pololetí 9. roč.

  Uvede se počet přikládaných listů úředně ověřených kopií vysvědčení; počet listů Doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Žádné další přílohy na naši školu nepřikládejte.

Oboustranně vyplněnou přihlášku, ve které budete mít uvedeny obě střední školy v pořadí 1. škola, 2. škola, okopírujete nebo dvakrát vytisknete a poté se na obě podepíše uchazeč i zákonný zástupce. Stejně tak obě přihlášky na druhé straně – část B potvrdí základní škola razítkem a podpisem. Přihlášky jsou tedy identické. Pokud však jiná SŠ požaduje lékařské potvrzení či doložení výsledků soutěží apod., vztahuje se tento požadavek pouze k přihlášce, kterou budete podávat na tuto jinou SŠ.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami k přihlášce doloží Doporučení školského poradenského zařízení, na základě kterého bude mít upraveny podmínky přijímání –  v části A přihlášky se škrtne ne.

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky.  Protože se přihláška podává na školu a na obor vzdělávání, existuje možnost podat na naši školu obě přihlášky, každou ale na jiný obor.

Termín pro podávání přihlášek je do 1. března 2021:
osobně ředitelce školy přes
sekretariát v době:

po, st, čt, pá 7:30-15:30 h
út 7:30-17:00 h

Ve dnech jarních prázdnin 15.-19. 2. 2021:

pracovní dny 8:00-15:00 h (zvonit dole na recepci)

poštou (nejlépe „Doporučeně“) na adresu:

Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, p. o.
Ing. Marie Katapodisová
ředitelka školy
Polská 1543/6
708 00  Ostrava-Poruba


Přihláška ke vzdělávání

Předvyplněné formuláře přihlášek pro jednotlivé obory studia

Přihláška – IT jako první obor
Dokument pdf

252 kB
Přihláška – IT jako druhý obor
Dokument pdf

252 kB
Přihláška – OA učetnictví a daně jako první obor
Dokument pdf

252 kB
Přihláška – OA učetnictví a daně jako druhý obor
Dokument pdf

252 kB
Přihláška – OA informatika jako první obor
Dokument pdf

236 kB
Přihláška – OA informatika jako druhý obor
Dokument pdf

236 kB