Ekonomika

Předmět ekonomika:

  • vede k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet
  • je základem odborného vzdělání na naší škole v návaznosti na další ekonomické předměty
  • předává žákům vědomosti o podnikání, podnikových činnostech, marketingu, prodejní činnosti, financování podniku, finančním trhu a managementu.

Probíraným učivem mají žáci získat vědomosti a dovednosti dlouhodobější povahy, aby z nich mohli vycházet v měnících se podmínkách ekonomické praxe. Studenti získávají znalosti základních ekonomických pojmů, jako je – tržní ekonomika, podnikání, podnikové činnosti, finanční hospodaření podniku. Naučí se pracovat s pojmem zásoba a logistika, seznámí se s hospodařením s dlouhodobým majetkem a lidskými zdroji. Učivo ve vyšších ročnících je zaměřeno na zvládnutí problematiky fungování finančního trhu, daní v rámci daňové soustavy a financování podniku a managementu.

Každoročně se studenti zapojují do různých soutěží vyhlašovaných školou, popřípadě jinými organizacemi, v závislosti na nabídce těchto institucí.